You are here

Toprex 375 SC

Pievienots:
10.05.2021

Fungicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0400
Iepakojums: 
4x5 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
triazoli
Preparatīvā forma: 
suspensijas koncentrāts
Darbības veids: 
Difenokonazols sagrauj sterolu biosintēzi šūnu membrānās. Paklobutrazols bloķē augšanas hormona giberelīna sintēzi, kas ir atbildīgs par auga normālu augšanu.

Toprex 375 SC satur divas darbīgās vielas: difenokonazolu un paklobutrazolu, kuras ir no triazolu ķīmiskās klases. Difenokonazols ir plaša spektra, lokāli sistēmiskas iedarbības fungicīds ar ilgstošu aizsargājošu un ārstējošu iedarbību, kas augā pārvietojās translamināri un nedaudz pa ksilemu. Difenokonazols, tāpat kā citi triazolu klases fungicīdi, ir DMI (demetilācijas inhibitors), kas sagrauj sterolu biosintēzi šūnu membrānās. Paklobutrazols ir augu augšanas regulators. Augā tas pārvietojās pa ksilēmu un floēmu. Tas bloķē augšanas hormona giberelīna sintēzi, kas ir atbildīgs par auga normālu augšanu. Toprex 375 SC iedarbojas arī kā augu augšanas regulators, panākot dažādus rezultātus atkarībā no pielietojuma laika: 1. Ziemas rapsī rudens apstrāde, - lai veicinātu pārziemošanu – Toprex 375 SC apstādina rapša dzinuma augšanu, bet veicina sakņu sistēmas attīstību. Rezultātā augšanas centrs paliek tuvu augsnes virskārtai, kas veicina, lai ziemas periodā tas neizsalst un augiem ir uzlabota pārziemošana. 2. Ziemas rapsī pavasara apstrāde, - lai veicinātu centrālā dzinuma lēnāku augšanu garumā, bet stimulētu labāku sāndzinumu augšanu un attīstību, kā arī, lai veicinātu rapša izturību pret veldrēšanos.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Sistēmas iedarbības fungicīds un augu augšanas regulators ziemas rapša sējumos.

Reģistrēts līdz: 
31.12.2022

Ziemas rapsis

Bīstamības piktogrammas

  • GHS09, GHS08

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H361d,H410,EUH401,EUH208

Drošības apzīmējumi

  • P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.,P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.,P308+P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: Lūdziet mediķu palīdzību.,P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Individuālie aizsardzības līdzekļi
  • Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators vai sejas maska, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Toprex 375 SC var lietot bākas maisījumos ar citiem fungicīdiem, insekticīdiem un šķidro mēslojumu.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Neskaidrību gadījumā vienmēr ieteicams preparātu saderību noskaidrot firmu pārstāvniecībās.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Precīzi aprēķiniet darba šķidruma patēriņu, lai, apstrādi pabeidzot, izvairītos no tā pārpalikuma tvertnē. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto vienas diena laikā. Uzpildiet 1/4 līdz 1/3 smidzinātāja tvertnes ar tīru ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet paredzēto preparāta daudzumu un, nepārtraucot maisīšanu, turpiniet tvertnes uzpildīšanu. Nepārtrauciet darba šķidruma maisīšanu arī smidzināšanas laikā, lai darba šķidrums visu laiku būtu viendabīgas suspensijas veidā. Pirms darba uzsākšanas pārliecinieties, vai smidzinātājs ir atbilstoši kalibrēts (braukšanas ātrums, spiediens un sprauslas caurplūde), lai iegūtu vienmērīgu augu pārklāšanu ar darba šķidrumu.

Ūdens patēriņš

Optimāli 200 l/ha (100-400 l/ha)

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444