You are here

Switch 62.5 WG

Pievienots:
05.12.2019

Fungicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0244
Iepakojums: 
20x250 g
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
anilīnopirimidīni
fenilpirols
Preparatīvā forma: 
disperģējošas granulas
Darbības veids: 
Ciprodinils iejaucas sēnes dzīves ciklā, galvenokārt, iekļūšanas procesa laikā un micēlija augšanas laikā auga audos. Fludioksonils kavē konidiālo dīgšanu un nomāc Botrytis cinerea un Monilinia fructicola dīgļstobru un micēlija augšanu. Tas kavē sēnes proteīna kinēzi.

Switch 62.5 WG ir sistēmas un pieskares iedarbības fungicīds, kas sastāv no divām ļoti iedarbīgām sastāvdaļām ar atšķirīgu iedarbības veidu pret Botrytis cinerea ierosinātāju. Tāpat tie uzrāda labu iedarbību arī pret vairākiem citiem patogēniem no Ascomycetes un Deuteromycetes klasēm. Ciprodinils iejaucas sēnes dzīves ciklā, galvenokārt, iekļūšanas procesa laikā un micēlija augšanas laikā auga audos. Pa augu tas pārvietojas akropetāli un translamināri – nenotiek bazipetālā pārvietošanās. Ciprodinilam nav krustiskā rezistence ar cita iedarbības veida fungicīdiem, piemēram, tas kontrolē populācijas, kas rezistentas pret triazoliem, dikarboksimīdiem, morfolīniem, mankocebu, prohlorazu. Fludioksonils kavē konidiālo dīgšanu un nomāc Botrytis cinerea un Monilinia fructicola dīgļstobru un micēlija augšanu. Tas kavē sēnes proteīna kinēzi. Fludioksonila iekļūšana augā ir ierobežota, jo tas ir pieskares iedarbības fungicīds.

Sistēmas un pieskares iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai tomātu, paprikas un baklažānu stādījumos segtās platībās, gurķu, kabaču un cukīni sējumos un stādījumos atklātā laukā un segtās platībās, zemeņu, aveņu, kazeņu stādījumos atklātā laukā un segtās platībās, krāšņumaugu sējumos un stādījumos atklātā laukā un segtās platībās, ķirbju un meloņu stādījumos atklātā laukā, salātu un endīviju sējumos un stādījumos atklātā laukā un segtās platībās, burkānu, sakņu pētersīļu, melnsaknes, pastinaku, galda biešu, mārrutku, seleriju (sakņu), sīpolu, šalotes un ķiploku sējumos un stādījumos atklātā laukā, zirņu, pupu un pupiņu sējumos un stādījumos svaigam patēriņam un graudiem, skuju kokiem, lapu kokiem un dekoratīvajiem krūmiem kokaudzētavās, kā arī zālienā golfa laukumā.

Reģistrēts līdz: 
31.10.2021

Avenes

Avenes|Segtās platības

Baklažāni segtās platībās

Burkāni

Cukīni

Cukīni segtās platībās

Dekoratīvie krūmi

Endīvijas segtās platības

Galda bietes

Golfa laukuma zāliens

Bīstamības piktogrammas

  • GHS09

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H410,EUH208,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/ iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

  • Strādājot ar preparātu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles vai sejas maska, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Switch 62.5 WG ir lietojams tvertnes maisījumos ar visiem biežāk lietotajiem insekticīdiem un fungicīdiem.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Neskaidrību gadījumos vienmēr ieteicams preparātu saderību noskaidrot firmu pārstāvniecībās.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Smidzinātāja tvertni uzpilda ar 1/3 no paredzētā ūdens daudzuma un ieslēdz maisītāju. Lietojiet tikai tīru ūdeni. Pievieno paredzēto preparāta daudzumu un, nepārtraucot maisīšanu, turpina tvertnes uzpildīšanu. Ja Switch 62.5 WG lieto tvertnes maisījumā ar citu pesticīdu, tad Switch 62.5 WG ūdenim pievieno pirmo un tikai, kad tas izšķīdis, pievieno otru pesticīdu. Nepārtrauc darba šķidruma maisīšanu arī smidzināšanas laikā, lai darba šķidrums visu laiku būtu viendabīgas suspensijas veidā.

Ūdens patēriņš

Darba šķidruma patēriņš: tomātiem, paprikai un baklažāniem (segtās platībās) – 500-1500 l/ha, gurķiem, kabačiem un cukini (atklātā laukā un segtās platībās) – 400-1500 l/ha, zemenēm, avenēm, kazenēm (atklātā laukā un segtās platībās) – 500-1500 l/ha, krāšņumaugiem (atklātā laukā un segtās platībās) – 400-800 l/ha, ķirbjiem (atklātā laukā) - 400-1500 l/ha, salātiem, endīvijām (atklātā laukā un segtās platībās) – 400-600 l/ha, burkāniem, sakņu pētersīļiem, melnsaknei, pastinakiem, galda bietēm, mārrutkiem, selerijām (sakņu), sīpoliem, šalotēm, ķiplokiem, zirņiem, pupām, pupiņām (atklātā laukā) – 400-800 l/ha.

Spiediens

2h

Sala izturība

Uzglabāšanas to no -10o līdz +35oC

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

Mazais lietojums

Skuju koki, lapu koki, dekoratīvie krūmi (kokaudzētavās), Baklažāni (segtās platībās), Paprika (segtās platībās), Kabači, cukīni (atklātā laukā un segtās platībās), Ķirbji, melones (atklātā laukā), Salāti, endīvijas (atklātā laukā un segtās platībās), Burkāni, sakņu pētersīļi, melnsakne, pastinaki, galda bietes, mārrutki (atklātā laukā), Selerijas (sakņu) (atklātā laukā), Sīpoli, šalotes, ķiploki (atklātā laukā), Zirņi, pupas, pupiņas (svaigi, ar un bez pākstīm), Zirņi, pupas, pupiņas (graudi), Zāliens golfa laukumā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444