You are here

CIDELY TOP

Pievienots:
21.08.2019

Fungicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0472
Iepakojums: 
20x500 ml
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
triazoli
amidoksīmi
Preparatīvā forma: 
emulsijas koncentrāts
Darbības veids: 
Difenokonazols iedarbojas uz patogēnu haustoriju veidošanās sākuma stadijā, iejaucoties sterolu biosintēzes procesā sēnes šūnu membrānā, tādējādi pārtraucot sēnes augšanu (demetilācijas inhibitors - DMI).

Difenokonazols ir lokāli sistēmiskas (translaminārā pārvietošanās) iedarbības fungicīds ar ilgstošu aizsargājošo un ārstējošo iedarbību uz lapu plankumainībām, rūsām, miltrasām. Tas ir aktīvs pret patogēniem, kuri pieder Deuteromycetes, Basidiomycetes un Ascomicetes klasēm. Difenokonazols ir no triazolu ķīmiskās klases un tā iedarbības veids ir līdzīgs citiem triazoliem – tas iedarbojas uz patogēnu haustoriju veidošanās sākuma stadijā, iejaucoties sterolu biosintēzes procesā sēnes šūnu membrānā, tādējādi pārtraucot sēnes augšanu (demetilācijas inhibitors - DMI). Ciflufenamīds pieder jaunai, unikālai ķīmiskai klasei – amidoksīmi, kuru bioloģiskais iedarbības veids pret slimību ierosinātājiem vēl joprojām nav pilnībā izpētīts un ir atšķirīgs no plašāk pazīstamo fungicīdu, tādu kā, triazolu, benzimidazolu un strobilurīnu iedarbības veidiem. Ciflufenamīdam ir ļoti augsta aktivitāte pret īstās miltrasas ierosinātājiem. Augā tas pārvietojās translamināri un izgarojuma veidā.

Fungicīds slimību ierobežošanai tomātu, paprikas, gurķu, cukīni un zemeņu stādījumos segtās platībās.

Reģistrēts līdz: 
31.12.2020

Cukīni segtās platībās

Gurķi segtās platībās

Paprika segtās platībās

Tomāti segtās platībās

Zemenes segtās platībās

Bīstamības piktogrammas

  • GHS05

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H318,H412,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.,P280 Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.,P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.,P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.,P501 Atbrīvoties no satura/ iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

  • Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Cidely Top var tikt lietots maisījumā ar insekticīdiem.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Šaubu gadījumā konsultēties firmu pārstāvniecībās.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Uzpildiet smidzinātāja tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Tad pievienojiet nepieciešamo preparāta daudzumu un pabeidziet tvertnes uzpildīšanu. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto dažu stundu laikā.

Ūdens patēriņš

300-1000 l/ha paprikas, tomātu, gurķu un cukīni stādījumos, 800-1000 l/ha – zemeņu stādījumos.

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444