You are here

Amistar 250 SC

Pievienots:
18.06.2019

Fungicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0187
Iepakojums: 
12x1 l, 4x5 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
strobilurīni
Preparatīvā forma: 
suspensijas koncentrāts
Darbības veids: 
Azoksistrobīns nomāc sporu dīgšanu un sēnes micēlija attīstību uz auga virsmas, kā arī haustoriju veidošanos auga epidermas šūnās. Bioķīmiski azoksistrobīns nomāc sēņu šūnu mitohondriju elpošanu un kavē elektronu pārvietošanos sēņu šūnās.

Tam piemīt sistēmiska, translamināra un aizsargājoša iedarbība. Tam raksturīga izplatīšanās virspusēju izgarojumu veidā un pārvietošanās (kustība) uz auga virsmas iekļūšana auga audos un translamināra pārvietošanās. Azoksistrobīns nomāc sporu dīgšanu un sēnes micēlija attīstību uz auga virsmas, kā arī haustoriju veidošanos auga epidermas šūnās. Bioķīmiski azoksistrobīns nomāc sēņu šūnu mitohondriju elpošanu un kavē elektronu pārvietošanos sēņu šūnās.

Plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds plankumainību, rūsu un citu slimību apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, miežu, rudzu un tritikāles sējumos un krustziežu sausās puves, krustziežu sausplankumainības, baltās puves, pelēkās puves un neīstās miltrasas apkarošanai ziemas un vasaras rapša sējumos, kā arī slimību apkarošanai tomātu, gurķu un kabaču (arī cukīni) stādījumos segtās platībās, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, Pekinas kāpostu, Ķīnas kāpostu, sīpolu, puravu, burkānu, seleriju (sakņu un kātu) stādījumos, kā arī krāšņumaugos, skuju un lapu kokiem kokaudzētavās, golfa laukumos un zālienos.

Reģistrēts līdz: 
31.12.2022

Brokoļi

Burkāni

Cukīni segtās platībās

Galviņkāposti

Golfa laukuma zāliens

Gurķi segtās platībās

Kabači segtās platībās

Kātu selerijas

Ķīnas kāposti

Krāšņumaugi

Bīstamības piktogrammas

  • GHS09

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H410,EUH401,EUH208

Drošības apzīmējumi

  • P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/ iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

  • Jāstrādā tīrā aizsargtērpā, izmantojot aizsargbrilles, galvassegu, necaurlaidīgus cimdus un slēgtus apavus.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Amistar 250 SC ir lietojams maisījumā ar vairumu plašāk lietoto pesticīdu.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Lai gan nav zināmi specifiski sajaukšanas ierobežojumi, šaubu gadījumā konsultēties firmu pārstāvniecībās.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Aprēķiniet nepieciešamo darba šķidruma patēriņu, lai izvairītos no tā pārpalikuma tvertnē pēc apstrādes beigām. Tvertni uzpildiet ar tīru ūdeni līdz 1/2. Pirms lietošanas preparāta kanniņu kārtīgi sakratiet! Ielejiet miglotāja tvertnē nepieciešamo Amistar 250 SC daudzumu, ieslēdziet maisītāju un uzpildiet pārējo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīšanu arī miglošanas laikā. Tukšās kannas trīs reizes izskalot ar ūdeni un iegūto šķidrumu pievienot darba šķidrumam miglotāja tvertnē. Neatstājiet sagatavoto darba šķidrumu miglotājā ilgstoši (piemēram, pusdienojot vai pa nakti). Izmanto smidzinātāju ar darba spiedienu 2-5 bāri. Noregulēt stieņa augstumu, atkarībā no sprauslas darba leņķa, 30 – 50 cm virs augiem. Augus nedrīkst apsmidzināt, ja vēja ātrums ir lielāks par 4 m/s, kā arī, ja augi ir slapji vai drīzumā gaidāms lietus. Nemiglot dienas karstajās stundās.

Ūdens patēriņš

Vismaz 200 l/ha. Blīvu sējumu gadījumā ūdens patēriņš jāpalielina līdz 250-300 l/ha, lai uzlabotu kultūraugu noklāšanu. Dārzeņi, krāšņumaugi atklātā laukā: 200-600 l/ha, tomāti, gurķi, kabači (cukīni), krāšņumaugi segtās platībās: 600-1200 l/ha.

Spiediens

2-5 bāri

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444