You are here

Score 250 EC

Pievienots:
22.08.2019

Fungicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0001
Iepakojums: 
20x250 ml
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
triazoli
Reģistrācijas klase: 
2
Preparatīvā forma: 
emulsijas koncentrāts
Darbības veids: 
Sēnes attīstība tiek apturēta, iejaucoties sterolu biosintēzē šūnu membrānās, kā rezultātā hifas aiziet bojā.

Difenokonazols pieder triazolu ķīmiskai klasei un tam ir līdzīga iedarbība kā citiem triazoliem, kas ir DMI - demetilācijas inhibitori. Sēnes attīstība tiek apturēta, iejaucoties sterolu biosintēzē šūnu membrānās, kā rezultātā hifas aiziet bojā.
Difenokonazols ir translaminārs fungicīds ar ilgstošu aizsargājošo un ārstējošo iedarbību pret Deuteromycetes, Basidiomycetes un Ascomycetes sēnēm.

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu stādījumos, burkānu, seleriju (sakņu), sīpolu, ķiploku, šalotes, galda biešu, krizantēmu (atklātā laukā un segtās platības) sējumos un stādījumos.

Reģistrēts līdz: 
31.12.2020

Ābeles

Bumbieres

Burkāni

Galda bietes

Ķiploki

Ķirši

Krizantēmas

Krizantēmas segtās platībās

Plūmes

Sakņu selerijas

Bīstamības piktogrammas

 • GHS09, GHS08, GHS07

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

 • H304,H319,H411,EUH066,EUH401

Drošības apzīmējumi

 • P102 Sargāt no bērniem.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargu.
 • P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu., P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
 • P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
 • P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

 • Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu (darba apģērbu), ķīmiski izturīgus cimdus, acu aizsargus un slēgtus apavus.

Lietošanas ierobežojumi

Dienā maksimāli apstrādājamās platības lielums – 1000 m2. Smidzināšanas drīkst veikt, ja vēja ātrums nepārsniedz 4 m/s.
Lietojot Score 250 EC ārstnieciskā nolūkā, tas jāizsmidzina 96 stundu laikā no kraupja infekcijas sākuma. Score 250 EC iesaka lietot galvenokārt kraupja primārās infekcijas kritiskajā periodā.
Lai izvairītos no insekticīda smidzinājuma ietekmes uz cilvēku un dzīvnieku veselību, ar smidzināšanas darbiem nesaistītām personām un mājdzīvniekiem neatrasties vietā, kur tiek veikts smidzinājums.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Score 250 EC ir lietojams maisījumos ar biežāk lietotiem insekticīdiem un fungicīdiem.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Neskaidrību gadījumos griezieties firmu pārstāvniecībās.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Pirms darba šķidruma sagatavošanas muguras smidzinātājā, nepieciešams veikt smidzināšanas pārbaudes ar tīru ūdeni, lai noskaidrotu darba šķidruma patēriņu uz 100 m2, līdz ar to, ja nepieciešams, attiecīgi var koriģēt pārvietošanās ātrumu smidzināšanas laikā. Darba šķidrumu sagatavo atbilstoši paredzētajai apsmidzināmajai platībai, lai pēc apstrādes darba šķidrums nepaliktu pāri smidzinātāja tvertnē. Ja šī platība ir mazāka par lietojuma tabulā norādīto, tad jāveic papildus aprēķini.
Piemēram, ja apstrādājamā platība augļu kokiem ir 50 m2, tad ņem tikai 5 litrus ūdens, kuriem pievieno 1 ml preparāta.
Tvertne līdz pusei jāuzpilda ar ūdeni un jāpievieno nepieciešamais Score 250 EC daudzums. Tad jāiepilda pārējais nepieciešamais ūdens daudzums. Jānodrošina šķidruma maisīšana darba šķidruma sagatavošanas un smidzināšanas laikā. Katru reizi pēc darba beigām miglotājs rūpīgi jāizmazgā ar tīru ūdeni un mazgājamais ūdens jāizsmidzina uz apstrādātās platības.

Bezlietus periods

2 h

Sala izturība

Uzglabāšanas to no -5° līdz +35°C

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

Mazais lietojums

Burkāni, Selerijas (sakņu), Sīpoli, ķiploki, Šalotes, Galda bietes,Krizantēmas (atklātā laukā) , Krizantēmas (segtās platībās).

 • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski.


  Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444