You are here

Revus Top

Pievienots:
08.01.2020

Fungicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0453
Iepakojums: 
12x1 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
mandelamīdi
triazoli
Preparatīvā forma: 
suspensijas koncentrāts
Darbības veids: 
Mandipropamīds efektīvi ierobežo oomicētu sporu sadīgšanu. Difenokonazols pieder triazolu ķīmiskai klasei un tam ir līdzīga iedarbība kā citiem triazoliem, kas ir DMI - demetilācijas inhibitori.

Mandipropamīds ir efektīva darbīgā viela pret oomicētu klases patogēniem. Mandipropamīds tiek absorbēts uz auga virsmas esošajā vaska slānī. Tiklīdz auga virsma ir nožuvusi, preparāts uz auga virsmas ir lietus drošs. Neliela darbīgās vielas daļa tiek uzņemta auga šūnās un tas ir pietiekami, lai apturētu sēnas micēlija augšanu infekcijas sākotnējā posmā. Translaminārā pārvietošanās nodrošina arī lapas apakšpuses aizsardzību. Mandipropamīds efektīvi ierobežo oomicētu sporu sadīgšanu. Difenokonazols pieder triazolu ķīmiskai klasei un tam ir līdzīga iedarbība kā citiem triazoliem, kas ir DMI - demetilācijas inhibitori. Sēnes attīstība tiek apturēta, iejaucoties sterolu biosintēzē šūnu membrānās, kā rezultātā hifas aiziet bojā. Difenokonazols ir translaminārs fungicīds ar ilgstošu aizsargājošo un ārstējošo iedarbību pret Deuteromycetes, Basidiomycetes un Ascomycetes sēnēm.

Lokālas sistēmas iedarbības fungicīds kartupeļu lakstu puves (Phytophthora infestans) un kartupeļu lapu sausplankumainības (Alternaria solani, A. alternata) ierobežošanai kartupeļu stādījumos.

Reģistrēts līdz: 
31.12.2021

Kartupeļi

Bīstamības piktogrammas

  • GHS09

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H410,EUH208,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/ iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

  • Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators vai sejas maska, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Revus Top var lietot maisījumā ar biežāk lietojamiem insekticīdiem un šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Šaubu gadījumā vienmēr konsultējieties firmas pārstāvniecībā.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Izvēlieties pareiza tipa sprauslas. Ar mērtrauka palīdzību nosakiet darba šķidruma patēriņu uz hektāru. Tvertne līdz pusei jāuzpilda ar ūdeni un jāpievieno nepieciešamais Revus Top daudzums. Tad jāiepilda pārējais nepieciešamais ūdens daudzums. Jāturpina maisīšana darba šķidruma sagatavošanas un smidzināšanas laikā.

Ūdens patēriņš

kartupeļiem: 200 – 600 l/ha. Izvēlieties atbilstošu darba šķidruma daudzumu, lai nodrošinātu pilnīgu kultūraugu lapu un stublāju pārklāšanu, bet nerastos notece no lapām. Lielāks darba šķidruma daudzums jālieto, pieaugot augu augumam, īpaši tad, ja stādījums ir sabiezināts un paaugstināts slimības risks.

Bezlietus periods

1h

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444