You are here

Topas 100 EC

Pievienots:
12.12.2019

Fungicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0009
Iepakojums: 
20x250 ml
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
triazoli
Preparatīvā forma: 
emulsijas koncentrāts
Darbības veids: 
Penkonazols iedarbojās uz patogēnu, kavējot demetilāciju sterolu biosintēzes procesā haustoriju veidošanās stadijā.

Topas 100 EC sastāvā esošā darbīgā viela - penkonazols ir triazolu klases fungicīds, kas iedarbojās uz patogēnu, kavējot demetilāciju sterolu biosintēzes procesā haustoriju veidošanās stadijā. Penkonazols ir sistēmas fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību. Augā tas tiek uzņemts caur lapām un akropetāli (virzienā uz augšu) nogādāts uz neapstrādātām auga daļām.

Sistēmas iedarbības fungicīds īstās miltrasas, rūsu un lapu plankumainību ierobežošanai gurķiem, cukīni un melonēm (atklātā laukā un segtās platībās), tomātiem un paprikai (segtās platībās), ķirbjiem un arbūziem (atklātā laukā), zemenēm (atklātā laukā un segtās platībās), ābelēm, bumbierēm, ķiršiem, vīnogām, upenēm, ērkšķogām, jāņogām, lapu kokiem kokaudzētavās, dekoratīvajiem kokaugiem, krāšņumaugiem (atklātā laukā un segtās platībās) un krizantēmām (atklātā laukā un segtās platībās).

Reģistrēts līdz: 
31.12.2022

Ābeles

Arbūzi

Bumbieres

Cukīni

Cukīni segtās platībās

Dekoratīvie kokaugi

Ērkšķogas

Gurķi

Gurķi segtās platībās

Jāņogas

Bīstamības piktogrammas

  • GHS09, GHS08, GHS07

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H319,H361d,H411,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.,P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.,P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.,P308+P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: Lūdziet mediķu palīdzību.,P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību.,P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

  • Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles vai sejas maska, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Lietojams tvertnes maisījumos ar citiem fungicīdiem un insekticīdiem, kuriem ir neitrāla reakcija. Ja darba šķidrumu gatavo no vairākiem preparātiem, tad vispirms ieber pulverveida preparātu un pēc tam pievieno Topas 100 EC.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Neskaidrību gadījumā vienmēr ieteicams preparātu saderību noskaidrot firmas pārstāvniecībā.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Līdz ½ ar ūdeni uzpildītā smidzinātāja tvertnē, kurai ieslēgts maisītājs, ielej nepieciešamo Topas 100 EC daudzumu, pievieno atlikušo ūdens daudzumu un labi sajauc. Turpina maisīšanu arī smidzināšanas laikā. Smidzināšanu veic pie vēja ātruma, kas nepārsniedz 4 m/sek., nepieļaujot darba šķidruma nokļūšanu uz blakus esošiem augiem.

Ūdens patēriņš

Upenēm, ērkšķogām, jāņogām, lapu kokiem kokaudzētavās, dekoratīvajiem kokaugiem 400-1000 l/ha, gurķiem, melonēm, cukīni (atklātā laukā un segtās platībās), ķirbjiem, arbūziem (atklātā laukā), zemenēm (atklātā laukā un segtās platībās) 200-1000 l/ha, vīnogām 200-16000 l/ha, paprikai (segtās platībās) 500-1000 l/ha, tomātiem (segtās platībās) 200-1200 l/ha, ābelēm, bumbierēm, ķiršiem 250-1500 l/ha, krāšņumaugiem (atklātā laukā un segtās platībās), krizantēmām (segtās platībās un atklātā laukā) 250-500 l/ha.

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

Mazais lietojums

Bumbieres - Bumbieru-kadiķu rūsa, Upenes, ērkšķogas - Ogulāju stabiņrūsa, ogu krūmu kausiņrūsa, Jāņogas - Ogulāju stabiņrūsa, ogu krūmu kausiņrūsa, Ķirši - Ķiršu lapbire, Lapu koki kokaudzētavās - Īstās miltrasas, rūsas, Dekoratīvie kokaugi - Īstās miltrasas, Ķirbji, cukīni, melones, arbūzi (atklātā laukā) - Īstās miltrasas, Krizantēmas(atklātā laukā un segtās platībās) - Krizantēmu rūsa.

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444