You are here

Score 250 EC (3 klase)

Pievienots:
21.08.2019

Fungicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0001
Iepakojums: 
20x250 ml
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
triazoli
Reģistrācijas klase: 
3
Preparatīvā forma: 
emulsijas koncentrāts
Darbības veids: 
Difenokonazols aptur sēnes attīstību, iejaucoties sterolu biosintēzē šūnu membrānās, kā rezultātā hifas aiziet bojā.

Difenokonazols pieder triazolu ķīmiskai klasei un tam ir līdzīga iedarbība kā citiem triazoliem, kas ir DMI - demetilācijas inhibitori. Sēnes attīstība tiek apturēta, iejaucoties sterolu biosintēzē šūnu membrānās, kā rezultātā hifas aiziet bojā.
Difenokonazols ir translaminārs fungicīds ar ilgstošu aizsargājošo un ārstējošo iedarbību pret Deuteromycetes, Basidiomycetes un Ascomycetes sēnēm.

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu stādījumos, burkānu, seleriju (sakņu), sīpolu, ķiploku, šalotes, galda biešu, krizantēmu (atklātā laukā un segtās platības) sējumos un stādījumos.

Reģistrēts līdz: 
31.12.2020

Ābeles

Bumbieres

Burkāni

Galda bietes

Ķiploki

Ķirši

Krizantēmas

Krizantēmas segtās platībās

Plūmes

Sakņu selerijas

Bīstamības piktogrammas

 • GHS09, GHS08, GHS07

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

 • H304,H319,H411,EUH066,EUH401

Drošības apzīmējumi

 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu.
 • P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
 • P331 Neizraisīt vemšanu.
 • P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

 • Strādājot ar preparātu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles vai sejas maska, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Score 250 EC ir lietojams maisījumos ar biežāk lietotiem insekticīdiem un fungicīdiem.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Neskaidrību gadījumos griezieties firmu pārstāvniecībās.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Uzpildiet līdz 1/2 smidzinātāja tvertnes ar tīru ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet paredzēto preparāta daudzumu un, nepārtraucot maisīšanu, turpiniet tvertnes uzpildīšanu. Nepārtrauciet darba šķidruma maisīšanu arī smidzināšanas laikā, lai darba šķidrums visu laiku būtu viendabīgas suspensijas veidā.

Ūdens patēriņš

ābelēm un bumbierēm 800 – 1500 l/h, ķiršiem un plūmēm 800 - 1000 l/ha.

Bezlietus periods

2 h

Sala izturība

Uzglabāšanas to no -5° līdz +35°C

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

Mazais lietojums

Bumbieres - Bumbieru- kadiķu rūsa, Burkāni, Selerijas (sakņu), Sīpoli, ķiploki, šalotes, Galda bietes, Krizantēmas (atklātā laukā), Krizantēmas (segtās platībās).

 • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski.
  Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444