You are here

Elatus Plus

Pievienots:
15.04.2021

Fungicīds

Reģistrācijas Nr.: 
0574
Iepakojums: 
1 l, 5 l, 10 l, 20 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
pirazol-4-karboksamīds
Preparatīvā forma: 
emulsijas koncentrāts

Fungicīda Elatus Plus sastāvā esošā darbīgā viela benzovindiflupirs ir elpošanas kompleksa II inhibitors un darbojas kā spēcīgs patogēno sēņu enzīmu sukcināta dehidrogenāzes blokators (SDHI). Sukcināta dehidrogenāzes aktivitāte ir nozīmīgs posms mitohondriju trikarboksilskābes ciklā, kura laikā šūnās tiek ražota enerģija. Parasti trikarboksilskābes cikls nodrošina nepārtrauktu elpošanas ķēdes apgādi. Benzovindiflupirs bloķē šī cikla darbību, radot galvenās šūnu enerģijas apgādes sistēmas sabrukumu. Benzovindiflupirs ir nākamās paaudzes SDHI fungicīds, kas nodrošina augstu iedarbības efektivitāti ar mazākām aktīvās vielas devām.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles un rudzu sējumos.

Reģistrēts līdz: 
02.03.2024

Rudzi

Vasaras kvieši

Vasaras mieži

Vasaras tritikāle

Ziemas kvieši

Ziemas mieži

Ziemas tritikāle

Bīstamības piktogrammas

 • GHS07 + GHS09 + GHS08

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

 • H302 Kaitīgs, ja norij.
 • H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
 • H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
 • H332 Kaitīgs ieelpojot.
 • H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
 • H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
 • EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
 • P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
 • P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.
 • P312 Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
 • P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
 • P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
 • SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
 • SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Drošības apzīmējumi

 • Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Preparātu uzglabājot, transportējot un pielietojot, jāievēro visi uzglabāšanas, lietošanas, vides aizsardzības, darba drošības un personiskās higiēnas noteikumi. Izvairīties no preparāta nokļūšanas acīs, uz ādas vai drēbēm. Pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas rūpīgi jānomazgā seja un rokas. Darba vietā jābūt pieejamām ziepēm un tīram ūdenim. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles vai sejas maska, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc darba visi individuālie aizsardzības līdzekļi jānotīra un jānomazgā. Pēc darba apmainīt apģērbu.

Lietošanas ierobežojumi

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Aprēķiniet nepieciešamo darba šķidruma patēriņu, lai izvairītos no tā pārpalikuma tvertnē pēc apstrādes beigām. Tvertni uzpildiet ar tīru ūdeni līdz 1/3. Pirms lietošanas preparāta kanniņu kārtīgi sakratiet! Ielejiet smidzinātāja tvertnē nepieciešamo fungicīda Elatus Plus daudzumu, ieslēdziet maisītāju un uzpildiet pārējo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīšanu arī smidzināšanas laikā. Tukšās kannas trīs reizes izskalot ar ūdeni un iegūto šķidrumu pievienot darba šķidrumam smidzinātāja tvertnē. Neatstājiet sagatavoto darba šķidrumu smidzinātājā ilgstoši (piem., pusdienojot vai pa nakti).

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Izmantot smidzinātāju ar darba spiedienu 2-5 bāri. Noregulēt stieņa augstumu atkarībā no sprauslas darba leņķa, 30-50 cm virs augiem. Augus nesmidzināt, ja tie ir slapji vai drīzumā gaidāms lietus. Nesmidzināt dienas karstajās stundās.

 • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, jo produkts satur naftas destilātus un/vai aromātiskos šķīdinātājus. Cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Aspirācija (vielas iekļūšana) var izraisīt plaušu tūsku un pneimonītu. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski.

  Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.