You are here

Chorus 50 WG

Pievienots:
05.12.2019

Fungicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0339
Iepakojums: 
10x1 kg
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
anilīnopirimidīni
Preparatīvā forma: 
disperģējošas granulas
Darbības veids: 
Chorus 50 WG pārtrauc sēnes attīstību, traucējot aminoskābju biosintēzi sēņu šūnās, tajā pašā laikā neietekmējot ergosterolu biosintēzi.

Chorus 50 WG ir sistēmas iedarbības fungicīds. Pa augu tas pārvietojas akropetāli un translamināri, nenotiek bazipetālā pārvietošanās. Chorus 50 WG uz fitopatogēnajām sēnēm vislabāk iedarbojas to iekļūšanas laikā ābeļu lapās un augļos, un micēlija augšanas sākuma stadijā. Chorus 50 WG pārtrauc sēnes attīstību, traucējot aminoskābju biosintēzi sēņu šūnās, tajā pašā laikā neietekmējot ergosterolu biosintēzi.

Sistēmas iedarbības fungicīds kraupja ierobežošanai ābeļu un bumbieru stādījumos un puves ierobežošanai ķiršu un plūmju stādījumos.

Reģistrēts līdz: 
31.10.2021

Ābeles

Bumbieres

Ķirši

Plūmes

Bīstamības piktogrammas

  • GHS09

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H410,EUH208,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/ iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

  • Strādājot ar preparātu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Chorus 50 WG ir piemērots bākas maisījumiem ar visiem plašāk pazīstamiem fungicīdiem augļudārzos. Gatavojot bākas maisījumus, Chorus 50 WG darba šķīdumā pievieno pirmo.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Neskaidrību gadījumā vienmēr ieteicams preparātu saderību noskaidrot pēc jaukšanas tabulām vai firmu pārstāvniecībās.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Miglotājā iepilda 1/10-1/4 no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievieno paredzēto Chorus 50 WG daudzumu, tad iepilda pārējo ūdeni. Rūpīgi samaisa. Darba šķidrums jāmaisa arī miglojot, lai tas visu laiku būtu viendabīgas suspensijas veidā. Lietojiet tikai tīru ūdeni. Pirms darba uzsākšanas smidzinātājs jākalibrē, pārbaudot ar tīru ūdeni. Ar mērtrauka palīdzību pārliecinieties, vai visas sprauslas izsmidzina vienādu ūdens daudzumu. Jānosaka pareizais braukšanas ātrums un izlietotais darba šķidruma daudzums, lai nodrošinātu tā nokļūšanu vainaga iekšpusē, un netiktu traumētas lapas. Lietojiet plakanstrūklas sprauslas, darba spiediens 3 bāri.

Ūdens patēriņš

Optimāli 500-1000 l/ha atkarībā no apstrādājamās kultūras lapu virsmas laukuma.

Spiediens

3 bāri

Bezlietus periods

2h

Sala izturība

Uzglabāšanas to no -10o līdz +35oC

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444