You are here

Revus 250 SC

Pievienots:
20.02.2020

Fungicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0312
Iepakojums: 
12x1 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
mandelamīdi
Reģistrācijas klase: 
2
Preparatīvā forma: 
suspensijas koncentrāts
Darbības veids: 
Mandipropamīds ierobežo oomicētu sporu sadīgšanu un bremzē sēnes micēlija augšanu infekcijas sākotnējā posmā.

Revus 250 SC satur darbīgo vielu mandipropamīds. Mandipropamīds ir ļoti efektīvs pret oomicētu klases patogēniem. Mandipropamīds tiek absorbēts uz auga virsmas esošajā vaska slānī. Tiklīdz auga virsma ir nožuvusi, preparāts uz auga virsmas ir lietusdrošs. Mandipropamīds ierobežo oomicētu sporu sadīgšanu un bremzē sēnes micēlija augšanu infekcijas sākotnējā posmā. Uzņemšana augu lapās nodrošina vielas tālāku translamināru pārvietošanos, tādejādi aizsargājot arī lapas apakšējo pusi.

Lokālas sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai kartupeļu stādījumos, tomātu un salātu sējumos un stādījumos (atklātā laukā un segtās platībās) un gurķu, kabaču, cukīni, patisonu un ķirbju stādījumos (segtās platībās).

Reģistrēts līdz: 
31.07.2024

Cukīni segtās platībās

Gurķi segtās platībās

Kabači segtās platībās

Kartupeļi

Ķirbji segtās platībās

Patisoni segtās platībās

Salāti

Salāti segtās platībās

Tomāti

Tomāti segtās platībās

Bīstamības piktogrammas

 • GHS09

Bīstamības apzīmējumi

 • H411,EUH401

Drošības apzīmējumi

 • P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
 • P501 Atbrīvoties no satura/ iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

 • Strādājot ar preparātu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargbrilles, darba apģērbs, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Pirms veidojat maisījumus ar Revus 250 SC un citiem augu aizsardzības līdzekļiem vai mēslošanas līdzekļiem, konsultējaties ar firmas pārstāvi Latvijā.

Īpaši noteikumi

Smidzinātāja tvertni līdz pusei uzpildiet ar tīru ūdeni un uzsāciet maisīšanu. Tad sakratiet Revus 250 SC kannu un iepildiet smidzinātājā nepieciešamo fungicīda daudzumu. Tukšo kannu izskalojiet 3 reizes un skalojamo šķidrumu ielejiet smidzinātāja tvertnē. Pievienojiet pārējo ūdens daudzumu, nepārtraucot maisīšanu. Šķidruma maisīšana jāturpina arī smidzināšanas laikā. Neatstājiet darba šķidrumu smidzinātājā uz ilgāku laiku (piem., pusdienu pārtraukumā vai pa nakti). Katru reizi pēc darba beigām smidzinātājs rūpīgi jāizmazgā ar tīru ūdeni.

Ūdens patēriņš

Kartupeļi, salāti (atklātā laukā un segtās platībās), tomāti (atklātā laukā) – 200-500 l/ha. Tomāti, gurķi, kabači, cukīni, patisoni un ķirbji (segtās platībās) – 200-1200 l/ha.
Izvēlieties atbilstošu darba šķidruma daudzumu, lai nodrošinātu pilnīgu kultūraugu pārklāšanu, bet nerastos notece no lapām. Lielāks šķidruma patēriņš jālieto, pieaugot augu augumam, īpaši tad, ja stādījums ir sabiezināts un paaugstināts slimības izplatības risks.

Bezlietus periods

1 h

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

Mazais lietojums

Salāti (segtās platībās), Gurķi, kabači, cukīni, patisoni, ķirbji (segtās platībās).

 • "Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski.
  Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444"