You are here

Revus 250 SC (3 klase)

Pievienots:
18.06.2019

Fungicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0312
Iepakojums: 
20 x 250 ml
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
mandelamīdi
Reģistrācijas klase: 
3
Preparatīvā forma: 
suspensijas koncentrāts
Darbības veids: 
Mandipropamīds ierobežo oomicētu sporu sadīgšanu un bremzē sēnes micēlija augšanu infekcijas sākotnējā posmā.

Revus 250 SC satur darbīgo vielu mandipropamīds. Mandipropamīds ir ļoti efektīvs pret oomicētu klases patogēniem. Mandipropamīds tiek absorbēts uz auga virsmas esošajā vaska slānī. Tiklīdz auga virsma ir nožuvusi, preparāts uz auga virsmas ir lietusdrošs. Mandipropamīds ierobežo oomicētu sporu sadīgšanu un bremzē sēnes micēlija augšanu infekcijas sākotnējā posmā. Uzņemšana augu lapās nodrošina vielas tālāku translamināru pārvietošanos, tādejādi aizsargājot arī lapas apakšējo pusi.

Lokālas sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai kartupeļu stādījumos, tomātu stādījumos (atklātā laukā un segtās platībās) un gurķu, kabaču, cukīni, patisonu un ķirbju stādījumos (segtās platībās). 

Reģistrēts līdz: 
31.07.2024

Cukīni segtās platībās

Gurķi segtās platībās

Kabači segtās platībās

Kartupeļi

Ķirbji segtās platībās

Patisoni segtās platībās

Tomāti

Tomāti segtās platībās

Bīstamības piktogrammas

 • GHS09

Bīstamības apzīmējumi

 • H411,EUH401

Drošības apzīmējumi

 • P102 Sargāt no bērniem.
 • P501 Atbrīvoties no satura/ iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

 • Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu (darba apģērbu), ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Revus 250 SC var lietot maisījumā ar biežāk lietojamiem insekticīdiem un šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Šaubu gadījumā vienmēr konsultējieties firmas pārstāvniecībā.

Īpaši noteikumi

Dienā maksimāli apstrādājamās platības lielums – 1000 m2. Smidzināšanas drīkst veikt, ja vēja ātrums nepārsniedz 4 m/s.
Lai izvairītos no fungicīda smidzinājuma ietekmes uz cilvēku un dzīvnieku veselību, ar smidzināšanas darbiem nesaistītām personām un mājdzīvniekiem neatrasties vietā, kur tiek veikts smidzinājums.
Dažas segtajās platībās audzējamās gurķu šķirnes var būt jutīgas pret Revus 250 SC, tādēļ pirms veicat apstrādi, vēlams noskaidrot pie firmas pārstāvja Latvijā par konkrētās šķirnes jutību pret Revus 250 SC vai arī veikt pārbaudi uz pāris augiem.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Pirms darba šķidruma sagatavošanas muguras smidzinātājā, nepieciešams veikt smidzināšanas pārbaudes ar tīru ūdeni, lai noskaidrotu darba šķidruma patēriņu uz 100 m2, līdz ar to, ja nepieciešams, attiecīgi var koriģēt pārvietošanās ātrumu smidzināšanas laikā. Darba šķidrumu sagatavo atbilstoši paredzētajai apsmidzināmajai platībai, lai pēc apstrādes darba šķidrums nepaliktu pāri smidzinātāja tvertnē. Ja šī platība ir mazāka par lietojuma tabulā norādīto, tad jāveic papildus aprēķini, piemēram, ja gurķu platība ir 50 m2, tad gatavo 5 l darba šķidruma, t.i. 5 litriem ūdens pievieno 3 ml Revus 250 SC.
Tvertne līdz pusei jāuzpilda ar ūdeni un jāpievieno nepieciešamais Revus 250 SC daudzums. Tad jāiepilda pārējais nepieciešamais ūdens daudzums. Jānodrošina šķidruma maisīšana darba šķidruma sagatavošanas un smidzināšanas laikā. Katru reizi pēc darba beigām miglotājs rūpīgi jāizmazgā ar tīru ūdeni.

Bezlietus periods

1 h

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

Mazais lietojums

Gurķi, kabači, cukīni, patisoni, ķirbji (segtās platībās).

 • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski.
  Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444