You are here

Zetrola

Pievienots:
13.08.2020

Herbicīds

Reģistrācijas Nr.: 
0578
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
ariloksifenoksipropionātu
Reģistrācijas klase: 
2
Preparatīvā forma: 
emulsijas koncentrāts
Darbības veids: 
Propakvizafops strauji absorbējas viendīgļlapju nezāļu augos caur to lapām un tiek transportēts uz augšanas punktiem virs un zem augsnes virsmas, kur tiek apturēta taukskābju sintēze un tādējādi pārtrauktas šūnu dzīvības funkcijas. Rezultātā pēc 1-2 dienām nezāļu augu augšana apstājas.

Zetrola ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu un labību sārņaugu ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, sinepju (sēklai), linu, cukurbiešu, lopbarības biešu, galda biešu, kartupeļu, burkānu, sīpolu, ķiploku, brokoļu, galviņkāpostu, zirņu (svaigam patēriņam un graudiem), pupu (graudiem), āboliņa (sēklai), sarkanās auzenes (sēklai), ķimeņu (sējas gadā), ābeļu, bumbieru, zemeņu, aveņu, ērkšķogu, upeņu, jāņogu, divdīgļlapju krāšņumaugu sējumos un stādījumos, kā arī divdīgļlapju krāšņumaugu stādu, meža kultūru stādu, augļu koku un ogulāju stādu sējumos un stādījumos stādaudzētavās.
Herbicīda darbīgā viela propakvizafops strauji absorbējas viendīgļlapju nezāļu augos caur to lapām un tiek transportēts uz augšanas punktiem virs un zem augsnes virsmas, kur tiek apturēta taukskābju sintēze un tādējādi pārtrauktas šūnu dzīvības funkcijas. Rezultātā pēc 1-2 dienām nezāļu augu augšana apstājas. Herbicīda iedarbības vizuāli konstatējamā pazīme – lapu krāsas maiņa novērojama pēc 7 dienām. Herbicīda iedarbība vispirms novērojama uz nezāļu jaunākajām lapām, kas dzeltē. Tad krāsu maina stiebra apakšējā daļa. Pavelkot pēdējo lapu, tā viegli atdalās no auga. Daudzgadīgo nezāļu sakņu sistēma nobrūnē (no galiem) un atmirst. Atkarībā no laika apstākļiem nezāles pilnībā iet bojā pēc 10-20 dienām. Ātri augošas nezāles tiek iznīcinātas ātrāk un efektīvāk. Viendīgļlapju nezāles visjutīgākās ir 2-4 lapu stadijā, ložņu vārpatu visefektīvāk var iznīcināt, apsmidzinot to 4-6 lapu stadijā. Zetrola ir kontakta iedarbības herbicīds, tāpēc augsnes tipam nav nozīmes herbicīda efektivitātes nodrošināšanai. Lietus 2 stundas pēc platību apstrādes ar Zetrola nesamazina tā efektivitāti.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds labību-sārņaugu, īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, sinepju (sēklai), linu, cukurbiešu, lopbarības biešu, galda biešu, kartupeļu, burkānu, sīpolu, ķiploku, brokoļu, galviņkāpostu, zirņu (svaigam patēriņam un graudiem), pupu (graudiem), āboliņa (sēklai), sarkanās auzenes (sēklai), ķimeņu (sējas gadā), ābeļu, bumbieru, zemeņu, aveņu, ērkšķogu, upeņu, jāņogu, divdīgļlapju krāšņumaugu sējumos un stādījumos, kā arī divdīgļlapju krāšņumaugu stādu, meža kultūru stādu, augļu koku un ogulāju stādu sējumos un stādījumos stādaudzētavās.

Izplatīšanas beigu datums: 
30.11.2022

Bīstamības piktogrammas

 • GHS09, GHS08, GHS07

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

 • H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
 • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
 • H302 Kaitīgs, ja norij.
 • EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
 • EUH208 Satur propakvizafopu. Var izraisīt alerģisku reakciju.
 • EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

Drošības apzīmējumi

 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
 • P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
 • P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
 • P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
 • SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
 • SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

 • Strādājot ar preparātu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi.

Lietošanas ierobežojumi

Mazāku darba šķidruma apjomu lietot, kad nezāles ir mazākas. Biezos sējumos un stādījumos un, kad nezāles ir lielas, spēcīgi attīstītas, lietot lielāku darba šķidruma apjomu. Nezāles, kas dīgs pēc platību apstrādes ar Zetrola, netiks kontrolētas.
Neveikt platību apstrādi ar herbicīdu, ja kultūraugi un nezāles ir stresa situācijā, ko radījuši tādi faktori kā sals, sausums, pārlieku liels mitrums, barības vielu deficīts, slimību un kaitēkļu bojājumi.
Lietojot maksimālās herbicīda devas, iespējama hlorotisku plankumu veidošanās, taču, turpinoties kultūraugu augu attīstībai, plankumi strauji izzūd un neietekmē tālāko augšanu, ražu un kvalitāti. Kultūraugi ir jutīgāki pret Zetrola to dīgšanas laikā, īpaši, ja bijušas salnas.
Nezāles tiks efektīvāk iznīcinātas, ja apstrādi veiks, kad tās ir aktīvi augošas, ir silts un augsne ir pietiekami mitra. Ja augšanas apstākļi ir nepiemēroti augu augšanai (sausi, vēsi laika apstākļi, piemēram, rudenī, sablīvēta augsne), Zetrola efektivitāte var būt zemāka, tāpēc šādos gadījumos ieteicams lietot augstākās Zetrola devas. Neveikt apstrādi, ja vēja ātrums > 4 m/s. Starp apstrādi ar Zetrola un citiem herbicīdiem ievērot 5 dienu intervālu.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Zetrola drīkst jaukt ar dažādiem fungicīdiem un insekticīdiem. Tvertnes maisījumi ar kādu herbicīdu, kas iedarbojas uz divdīgļlapjiem, var samazināt preparāta efektivitāti (antagonisma dēļ) un var ciest kultūraugi.
Zetrola satur virsmas aktīvo vielu. Papildus virsmas aktīvās vielas pievienošana var izraisīt Zetrola kristalizāciju tvertnē un sprauslu aizsprostošanos.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Šaubu gadījumā vienmēr konsultējieties firmas pārstāvniecībā.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā.
Pirms lietošanas Zetrola kanna labi jāsakrata. Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Zetrola daudzumu tieši tvertnē. Pievieno pārpalikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

Ūdens patēriņš

200-300 l/ha.

Sala izturība

Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā.

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā.

 • Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
  Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.
  Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473.​