You are here

Teridox 500EC

Pievienots:
15.04.2021

Herbicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0051
Iepakojums: 
20 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
hloracetamīdi
Preparatīvā forma: 
emulsijas koncentrāts
Darbības veids: 
Teridox 500 EC iekļūst dīgstošajās nezālēs caur dīgstiem un saknēm. Tādejādi, nezāles tiek iznīcinātas jau dīgstot vai īsi pēc sadīgšanas.

Teridox 500 EC ir augsnes herbicīds, kas efektīvi iedarbojas uz īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezālēm. Vislabāko iedarbību var sasniegt, ja to izsmidzina tūlīt pēc rapša sējas – pirms nezāļu sadīgšanas. Teridox 500 EC iekļūst dīgstošajās nezālēs caur dīgstiem un saknēm. Tādejādi, nezāles tiek iznīcinātas jau dīgstot vai īsi pēc sadīgšanas. Iedarbība caur nezāļu dīgstiem ir daudz spēcīgāka nekā caur saknēm. Teridox 500 EC efektivitāte nezāļu ierobežošanā ar devu 2.0 l/ha.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras rapša sējumos tūlīt pēc sējas, pirms nezāļu sadīgšanas.

Reģistrēts līdz: 
31.12.2022

Vasaras rapsis

Ziemas rapsis

Bīstamības piktogrammas

  • GHS07 + GHS09

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H315,H317,H319,H410,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu.,P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.,P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.,P363 Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.,P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/ iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Individuālie aizsardzības līdzekļi
  • Strādājot jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Teridox 500 EC drīkst jaukt ar visiem plašāk lietotiem herbicīdiem.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Šaubu gadījumā ieteicams konsultēties firmu pārstāvniecībās.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Smidzinātājā iepilda 1/2 - 3/4 no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievieno paredzēto Teridox 500 EC, ieslēdz maisītāju un iepilda atlikušo ūdeni. Darba šķidrumu turpina maisīt arī smidzināšanas laikā, lai tas būtu viendabīgas emulsijas veidā. Lietojiet tikai tīru ūdeni! Ja preparāts tarojumā ir kristalizējies, tad kanna pirms lietošanas jāievieto siltā ūdenī un jāsakrata līdz kristāli izšķīst. Kad kristāli izšķīduši, var uzsākt darba šķidruma sagatavošanu. Pēc lietošanas smidzinātājs tūlīt jāizmazgā ar tīru ūdeni.

Ūdens patēriņš

200 - 300 l/ha

Bezlietus periods

2h

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444