You are here

Boxer 800 EC

Pievienots:
15.04.2021

Herbicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0271
Iepakojums: 
4x5 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
tiokarbamāti
Preparatīvā forma: 
emulsijas koncentrāts
Darbības veids: 
Boxer 800 EC ir tiokarbamātu grupas herbicīds, kas efektīvi iedarbojās caur meristēmu gan saknē, gan dzinumā.

Boxer 800 EC ir tiokarbamātu grupas herbicīds, kas efektīvi iedarbojās pret īsmūža viendīgļlapju nezālēm un virkni divdīgļlapju nezāļu. Nezāles uzņem preparātu caur meristēmu gan saknē, gan dzinumā. Visvairāk preparāts tiek uzņemts caur hipokotilu (auga stumbra posms starp dīgļlapām un saknes kakliņu).

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, kartupeļu, ķimeņu, zirņu, lauka pupu, burkānu, seleriju (kātu un sakņu), sīpolu (sētie un stādītie no sīksīpoliņiem), ķiploku, lupīnas (graudiem) un saulespuķu sējumos un stādījumos.

Reģistrēts līdz: 
31.10.2020

Burkāni

Kartupeļi

Kātu selerijas

Ķimenes

Ķiploki

Lupīnu graudi

Pupas

Rudzi

Sakņu selerijas

Saulespuķes

Bīstamības piktogrammas

  • GHS09, GHS08, GHS07

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H304,H315,H317,H319,H410,EUH 401

Drošības apzīmējumi

  • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu.,P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.,P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.,P331 Neizraisīt vemšanu.,P332+P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.,P362 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.,P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/ iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

  • Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Maisījumu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, ūdens kvalitāte, temperatūra, ūdens cietība u.c. Boxer 800 EC nedrīkst jaukt kopā ar vairāk kā vienu augu aizsardzības līdzekli.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Pirms jaukšanas izlasīt partnerprodukta marķējumu. Neskaidrību gadījumā vienmēr ieteicams preparātu saderību noskaidrot firmas pārstāvniecībā.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Smidzinātāja tvertnē ielej 1/2 no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievieno paredzēto Boxer 800 EC daudzumu, tad maisot pievieno atlikušo ūdens daudzumu. Rūpīgi samaisa. Darba šķidrums jāmaisa arī smidzināšanas laikā, lai tas visu laiku būtu viendabīgs. Jālieto tikai tīrs ūdens. Ieteicamā smidzināšanas tehnika: 110o sprauslas ISO F 025/03.

Ūdens patēriņš

200 - 400 l/ha

Bezlietus periods

1h

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

Mazais lietojums

Lupīna (graudiem), Pupas (lauka), Burkāni, Sīpoli (sēti, stādīti no sīksīpoliem), ķploki, Selerijas (sakņu), Selerijas (kātu), Saulespuķes

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444