You are here

Axial 50 EC

Pievienots:
25.04.2022

Herbicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0304
Iepakojums: 
4x5 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
fenilpirazolīni
Preparatīvā forma: 
emulsijas koncentrāts
Darbības veids: 
Axial 50 EC apkaro vējauzu (Avena fatua), parasto rudzusmilgu (Apera spica-venti), parasto gaiļsāri (Echinochloa crus-galli), sarenes (Setaria spp.), airenes (Lolium spp.), skarenes (Poa spp.) u.c.

Axial 50 EC efektīvi iedarbojas uz īsmūža viendīgļlapju nezālēm. Vislabāko iedarbību var sasniegt, ja to izsmidzina, kad visas nezāles ir sadīgušas. Axial 50 EC apkaro vējauzu (Avena fatua), parasto rudzusmilgu (Apera spica-venti), parasto gaiļsāri (Echinochloa crus-galli), sarenes (Setaria spp.), airenes (Lolium spp.), skarenes (Poa spp.) u.c. Axial 50 EC neiedarbojas uz divdīgļlapju nezālēm. Tā iedarbību neietekmē augsnes tips un organisko vielu sastāvs. Axial 50 EC satur drošinātājvielu meksil-klokvintocetu, kura tiek pievienota, lai uzlabotu apstrādājamo kultūraugu toleranci.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras kviešu un ziemas un vasaras miežu sējumos.

Reģistrēts līdz: 
30.06.2027

Vasaras kvieši

Vasaras mieži

Ziemas kvieši

Ziemas mieži

Bīstamības piktogrammas

  • GHS07 + GHS09

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H317,H411,EUH066,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu.,P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu.,P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.,P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.,P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Individuālie aizsardzības līdzekļi
  • Strādājot jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, ķīmiski izturīgi cimdi un slēgti apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Ja nepieciešams lietot Axial 50 EC tvertnes maisījumā ar citu herbicīdu, pirms tam vienmēr preparātu saderību noskaidrot firmas pārstāvniecībā.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Neveidot tvertnes maisījumus ar fenoksi-herbicīdiem!

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Labi sakrata iepakojumu pirms atvēršanas. Uzpilda līdz ½ miglotāja tvertni ar tīru ūdeni, ieslēdz maisītāju un pievieno nepieciešamo Axial 50 EC daudzumu. Turpinot maisīšanu, pievieno atlikušo ūdens daudzumu. Rūpīgi samaisa. Darba šķidrums jāmaisa arī miglojot. Axial 50 EC var izmiglot ar dažādiem miglotājiem, kas ir kalibrēti, nodrošina efektīvu maisīšanu un vienmērīgu augu pārklāšanu. Miglošanai jāizmanto vēdekļveida sprauslas. Nav ieteicams izmantot inžektorsprauslas. Neatstāt sagatavoto darba šķidrumu tvertnē neizsmidzinātu uz ilgāku laiku (piem., pa nakti vai uz ēdienreižu laiku).

Ūdens patēriņš

100 - 400 l/ha

Spiediens

2-3 bāri

Bezlietus periods

2h

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444