You are here

Brasan 540 EC

Pievienots:
10.05.2021

Herbicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0320
Iepakojums: 
20 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
hloracetamīdi
izoksazolidinoni
Preparatīvā forma: 
emulsijas koncentrāts
Darbības veids: 
Brasan 540 EC iekļūst dīgstošajās nezālēs caur dīgstiem un saknēm, tādejādi, nezāles tiek iznīcinātas jau dīgstot vai īsi pēc sadīgšanas.

Brasan 540 EC ir augsnes herbicīds, kas efektīvi iedarbojas uz īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezālēm. Vislabāko iedarbību var sasniegt, ja to izsmidzina tūlīt pēc rapša sējas – pirms nezāļu sadīgšanas. Brasan 540 EC iekļūst dīgstošajās nezālēs caur dīgstiem un saknēm, tādejādi, nezāles tiek iznīcinātas jau dīgstot vai īsi pēc sadīgšanas. Uzņemšana caur nezāļu dīgstiem ir daudz spēcīgāka nekā caur saknēm. Brasan 540 EC efektivitāte nezāļu ierobežošanā ar devu 2.0 l/ha.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras rapša sējumos tūlīt pēc sējas, pirms nezāļu sadīgšanas.

Reģistrēts līdz: 
31.12.2022

Vasaras rapsis

Ziemas rapsis

Bīstamības piktogrammas

  • GHS09, GHS08, GHS07

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H302,H304,H315,H317,H410,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu.,P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.,P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.,P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.,P363 Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.,P331 Neizraisīt vemšanu.,P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P332+P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.,P362 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.,P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/ iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

  • Strādājot jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, ķīmiski izturīgi cimdi un slēgti apavi.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Par Brasan 540 EC savietojamību ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem un par savietojamības lietderību interesēties firmas Syngenta pārstāvniecībā.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Smidzinātājā ielej 1/2 - 3/4 no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievieno paredzēto Brasan 540 EC, ieslēdz maisītāju un pievieno atlikušo ūdeni. Darba šķidrumu turpina maisīt arī miglojot, lai tas visu laiku būtu viendabīgas emulsijas veidā. Lietojiet tikai tīru ūdeni! Ja preparāts tarojumā kristalizējies, tad kanna pirms lietošanas jāievieto siltā ūdenī un jāsakrata līdz kristāli izšķīst. Tikai pēc tam uzsākt darba šķidruma sagatavošanu. Pēc lietošanas miglotājs tūlīt jāizmazgā ar tīru ūdeni.

Ūdens patēriņš

200 - 300 l/ha

Bezlietus periods

2h

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444