You are here

Ouragan System 4

Pievienots:
13.08.2020

Herbicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0209
Iepakojums: 
12x1 l, 20 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
fosfororganiskie savienojumi
Preparatīvā forma: 
šķīstošs koncentrāts
Darbības veids: 
Ouragan System 4 kontrolē plašu spektru īsmūža un daudzgadīgās nezāles.

Ouragan System 4 kontrolē plašu spektru īsmūža un daudzgadīgās nezāles, tai skaitā: ložņu vārpatu (Agropyron repens), balandas (Chenopodium spp.), gaiļsāri (Echinochloa crus-gali), usni (Cirsium vulgare), ārstniecības pieneni (Taraxacum officinale), sarenes (Setaria spp.), tīruma tīteni (Convolvulus arvensis), skābenes (Rumex spp.)

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Sistēmas iedarbības neselektīvs herbicīds, ko augi uzņem caur zaļajām lapām un mizu. Lieto plaša spektra īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu iznīcināšanai papuvēs, tīrumos pēc ražas novākšanas, ziemas kviešu, ziemas miežu, vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu un rapša sējumos pirms pļaujas, augļu dārzos, skuju koku jaunos stādījumos un lauksaimniecībā neizmantojamās platībās.

Reģistrēts līdz: 
31.12.2020

Augļu dārzi

Auzas

Lauksaimniecībā neizmantojamās platības

Papuves

Rapsis

Skuju koku jaunie stādījumi

Tīruma apstrāde pēc ražas novākšanas

Vasaras kvieši

Vasaras mieži

Ziemas kvieši

Bīstamības piktogrammas

  • GHS09

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H317,H411,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu.,P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu.,P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.,P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.,P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/ iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

  • Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi.

Ūdens patēriņš

150-200 l/ha Ja deva ir mazāka par 3 l/ha, tad ūdens daudzums nedrīkst pārsniegt 150 l/ha. Ieteicamā darba šķidruma koncentrācija 2%, spiediens 2,0-3,0 bāri.

Spiediens

2-3 bari

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444