You are here

Avoxa

Pievienots:
10.05.2021

Herbicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0525
Iepakojums: 
4x5 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
fenilpirazolīni
Ttriazolopirimidīnu sulfonanilīdu atvasinājumi
Preparatīvā forma: 
emulsijas koncentrāts
Darbības veids: 
Pinoksadēns iedarbojās uz taukskābju sintēzei svarīga enzīma acetil CoA karboksilāzes (ACC) sintēzi, kas ietekmē šūnu dalīšanos.

Avoxa ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas satur divas darbīgās vielas no atšķirīgām ķīmiskām klasēm. Pinoksadēns pieder jaunai ķīmiskajai klasei – fenilpirazolīniem. Augā tas galvenokārt tiek uzņemts caur tā zaļajām daļām (lapām, dzinumiem) un pārvietojās uz meristēmas šūnām. Pinoksadēns iedarbojās uz taukskābju sintēzei svarīga enzīma acetil CoA karboksilāzes (ACC) sintēzi, kas ietekmē šūnu dalīšanos. Īsi pēc apstrādes nezāles augšana tiek apstādināta un lapas sāk mainīt krāsu, kļūst sarkani sārtas. Pēc 20 dienām nezāle ir pilnībā aizgājusi bojā. Otra darbīgā viela – piroksulams pieder triazolopirimidīnu sulfonamīdu ķīmiskajai klasei. Augā tas tiek uzņemts caur lapām, dzinumiem un saknēm, un pa floēmu un ksilēmu pārvietojās uz meristēmas šūnām.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos.

Reģistrēts līdz: 
30.04.2025

Rudzi

Tritikāle

Ziemas kvieši

Bīstamības piktogrammas

  • GHS07 + GHS09

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H317,H319,H410,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu.,P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.,P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.,P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.,P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību.,P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Individuālie aizsardzības līdzekļi
  • Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Maisījumu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, ūdens kvalitāte, temperatūra, ūdens cietība u.c. Avoxa nedrīkst jaukt kopā ar vairāk kā vienu augu aizsardzības līdzekli. Pirms jaukšanas izlasīt partnerprodukta marķējumu.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Neskaidrību gadījumā vienmēr ieteicams preparātu saderību noskaidrot firmas pārstāvniecībā.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Smidzinātāja tvertnē ielej 1/2 no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievieno paredzēto Avoxa daudzumu, tad maisot pievieno atlikušo ūdens daudzumu. Rūpīgi samaisa. Darba šķidrums jāmaisa arī smidzināšanas laikā, lai tas visu laiku būtu viendabīgs. Jālieto tikai tīrs ūdens. Ieteicamā smidzināšanas tehnika: 110o sprauslas ISO F 025/03.,

Ūdens patēriņš

200 - 300 l/ha

Spiediens

2-3 bari

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444