You are here

Vibrance Duo

Pievienots:
11.01.2022
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
fenilpirols
pirazol-4-karboksamīds
Reģistrācijas klase: 
2
Preparatīvā forma: 
suspensijas koncentrāts
Darbības veids: 
Sukcināta dehidrogenāzes aktivitāte ir nozīmīgs posms mitohondriju trikarboksilskābes ciklā, kura laikā šūnās tiek ražota enerģija. Sedaksāns bloķē šī cikla darbību, radot galvenās šūnu enerģijas apgādes sistēmas sabrukumu. Fludioksonils ir fenilpirolu grupas plaša spektra pieskares fungicīds ar ilgstošu iedarbības laiku. Preparāta iedarbībā tiek traucēta enzīmu proteīnu kināze, kas ir galvenais enzīmu fosforilēšanās katalizators glicerola sintēzē. Osmotiskā aktivitāte sēņu šūnu membrānās tiek traucēta, kā rezultātā tiek ietekmēta ūdens uzņemšana šūnās un šūnu veidošanās. Tas kavē sēņu sporu dīgšanu un micēlija augšanu.

Vibrance Duo sastāvā esošā darbīgā viela sedaksāns ir pirazolu-karboksamīdu grupas plaša spektra fungicīds, kas raksturojas kā sukcināta-dehidrogenāzes inhibitors (SDHI) ar kompleksu iedarbību. Sukcināta dehidrogenāzes aktivitāte ir nozīmīgs posms mitohondriju trikarboksilskābes ciklā, kura laikā šūnās tiek ražota enerģija. Sedaksāns bloķē šī cikla darbību, radot galvenās šūnu enerģijas apgādes sistēmas sabrukumu. Sedaksāns ir sistēmas iedarbības un pārvietojas ar iztvaikošanas ūdens plūsmu ksilēmā (ksilēma mobilitāte), bet neuzrāda floēma mobilitāti.
Fludioksonils ir fenilpirolu grupas plaša spektra pieskares fungicīds ar ilgstošu iedarbības laiku. Preparāta iedarbībā tiek traucēta enzīmu proteīnu kināze, kas ir galvenais enzīmu fosforilēšanās katalizators glicerola sintēzē. Osmotiskā aktivitāte sēņu šūnu membrānās tiek traucēta, kā rezultātā tiek ietekmēta ūdens uzņemšana šūnās un šūnu veidošanās. Tas kavē sēņu sporu dīgšanu un micēlija augšanu.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Pieskares un sistēmas iedarbības fungicīds ziemas un vasaras kviešu, rudzu un tritikāles sēklas materiāla kodināšanai.

Reģistrēts līdz: 
31.10.2023

Rudzi

Tritikāle

Vasaras kvieši

Ziemas kvieši

Bīstamības piktogrammas

 • GHS09 , GHS07

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

 • H317, H332, H411, EUH401

Drošības apzīmējumi

 • P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu.
 • P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.
 • P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
 • P501 Atbrīvoties no satura/ iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
 • SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
 • SPe5 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, apstrādātās sēklas pilnībā iestrādāt augsnē, nodrošināt pilnīgu sēklu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos.
 • SPe6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas dzīvniekus, savākt izbirušās sēklas.
Individuālie aizsardzības līdzekļi
 • Kodināšanas laikā un strādājot ar kodinātām sēklām, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi. Pēc darba visi individuālie aizsardzības līdzekļi jānotīra un jānomazgā. Pēc darba apmainīt apģērbu.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Pirms veidojat maisījumus ar Vibrance Duo un citiem augu aizsardzības līdzekļiem vai mēslošanas līdzekļiem, konsultējieties firmu pārstāvniecībās.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Vienmērīgai graudu kodināšanai ar preparātu var izmantot arī rotējošus trumuļus. Ar Vibrance Duo kodinātās sēklas var birt savādāk nekā nekodinātas, tāpēc sējmašīna jānoregulē kodinātām sēklām.
Ja sēklu mitrums pārsniedz 16%, tas var ietekmēt dīdzību, tāpēc šādas sēklas pēc apstrādes jāizsēj nekavējoties, bez uzglabāšanas. Kodinātu sēklas materiālu var uzglabāt līdz nākošajai sezonai tikai tad, ja tā mitrums ir 13-14 % robežās.
Sēklu kodināšanai pagatavo preparāta suspensiju ūdenī pēc aprēķina:
4 – 8 l ūdens + 2 litri Vibrance Duo / 1 t sēklas = 6 – 10 litri suspensijas / 1 t sēklu kodināšanai.
Suspensijai ir pilnībā jāpārklāj sēklas, tāpēc nepieciešamības gadījumā (īpaši, ja sēklas ir maza izmēra) ūdens daudzums ir jāpalielina. Kodni var lietot arī bez atšķaidīšanas ar ūdeni, tikai jāizvēlas speciālas iekārtas, kas garantē pilnīgu sēklu apstrādi.
Kodināšanas tvertnē iepilda ½ no paredzētā ūdens. Preparātu labi sakrata iepakojumā un paredzēto daudzumu ielej tvertnē. Rūpīgi samaisa un pievieno atlikušo ūdens daudzumu. Maisīšanu turpina arī kodināšanas laikā. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto 24 stundu laikā.

Sala izturība

Uzglabāšanas to no 0° C līdz +30 °C

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

Tvertnes maisījuma izlietošanas ilgums

24 h

 • Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. 
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. 
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. 
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzeriet 100 ml ūdens. Neizraisīt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Speciāls antidots nav zināms, pielietot simptomātisko terapiju.
  Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

  Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444