You are here

Celest Trio 060 FS

Pievienots:
11.01.2022

Kodne

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0380
Iepakojums: 
12x1 l, 4x5 l, 20 l, 200 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
fenilpirols
triazoli
Preparatīvā forma: 
suspensijas koncentrāts
Darbības veids: 
Difenokonazols un tebukonazols aptur sēnes augšanu, iejaucoties sterolu biosintēzē šūnu membrānās.

Celest Trio 060 FS sastāvā esošā darbīgā viela fludioksonils ir fenilpirolu grupas plaša spektra pieskares fungicīds ar ilgstošu iedarbības laiku. Tas kavē sēņu sporu dīgšanu un micēlija augšanu. Tas nedaudz iekļūst sēklas kutikulas slānī un dīgšanas laikā nedaudz pārvietojās uz dīgstu. Nav sistēmiskas iedarbības. Difenokonazols un tebukonazols ir plaša spektra triazolu grupas fungicīdi, kas raksturojās kā sterolu demetilācijas inhibitori (DMI) ar aizsargājošu un ārstējošu aktivitāti. DMI fungicīdi aptur sēnes augšanu, iejaucoties sterolu biosintēzē šūnu membrānās. Triazoli ir sistēmas iedarbības, kam raksturīga ātra uzņemšana un laba akropetālā pārvietošanās pa ksilēmu, kas nodrošina labu vielas izplatīšanos audos.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Pieskares un sistēmas iedarbības fungicīds ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sēklas materiāla kodināšanai.

Reģistrēts līdz: 
10.12.2023

Auzas sēklai

Kvieši sēklai

Mieži sēklai

Rudzi sēklai

Tritikāle sēklai

Bīstamības piktogrammas

  • GHS09

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H410,EUH208,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/ iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Individuālie aizsardzības līdzekļi
  • Kodināšanas laikā un strādājot ar kodinātām sēklām jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, ķīmiski izturīgi cimdi un slēgti gumijas apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Celest Trio 060 FS var jaukt ar sēklu kodināšanas polimēriem no Syngenta un ar pulveriem suspensijai vai suspensijas koncentrātiem sēklu kodināšanai, kuriem ir neitrāla reakcija.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Nedrīkst jaukt ar preparātiem uz organisko šķīdinātāju bāzes.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Sēklu kodināšanai pagatavo preparāta suspensiju ūdenī pēc aprēķina: 4 – 8 l ūdens + 1,5 – 2 litri Celest Trio 060 FS / 1 t sēklas = 5,5 – 10 litri suspensijas / 1 t sēklu kodināšanai. Kodināšanas tvertnē iepilda ½ no paredzētā ūdens. Preparātu labi sakrata iepakojumā un paredzēto daudzumu ielej tvertnē. Rūpīgi samaisa un pievieno atlikušo ūdens daudzumu. Maisīšanu turpināt arī kodināšanas laikā. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto 24 stundu laikā.

Sala izturība

Uzglabāšanas t no -5C līdz +35C

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

Tvertnes maisījuma izlietošanas ilgums

24 h

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444