You are here

Maxim 025 FS

Pievienots:
11.01.2022

Kodne

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0089
Iepakojums: 
4x5 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
fenilpirols
Preparatīvā forma: 
suspensijas koncentrāts
Darbības veids: 
Fludioksonils apkaro visas no ekonomiskā viedokļa būtiskās slimības, ko izraisa asku sēnes, bazīdijsēnes un nepilnīgi pazīstamās sēnes, kuru ierosinātāji atrodas uz sēklas.

Fludioksonils ir plaša spektra kontaktiedarbības fungicīds ar ilgstošu iedarbību, tas tiek lēnām uzņemts sēklā un dīgšanas procesā nedaudz pārvietojās arī uz dīgstu. Fludioksonils apkaro visas no ekonomiskā viedokļa būtiskās slimības, ko izraisa asku sēnes, bazīdijsēnes un nepilnīgi pazīstamās sēnes, kuru ierosinātāji atrodas uz sēklas.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Sēklu kodne. Pieskares iedarbības fungicīds ziemas un vasaras kviešu, rudzu, miežu, zirņu un kartupeļu sēklas kodināšanai.

Reģistrēts līdz: 
31.10.2023

Kartupeļi sēklai

Kvieši sēklai

Lupīna

Mieži sēklai

Pupas

Rudzi sēklai

Zirņi sēklai

Bīstamības piktogrammas

  • SGH09

Bīstamības apzīmējumi

  • H411,EUH208,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/ iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Individuālie aizsardzības līdzekļi
  • Rīkojoties ar koncentrātu, sēklu kodināšanas laikā un strādājot ar kodinātām sēklām, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Maxim 025 FS var jaukt ar sēklu kodināšanas polimēriem no Syngenta, kā arī ar pulveriem suspensijai vai suspensijas koncentrātiem sēklu kodināšanai, kuriem ir neitrāla reakcija.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Preparāts satur līpvielu.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Maxim 025 FS var lietot nepārtrauktās plūsmas sēklu kodināšanas iekārtās, ja preparāts tiek izsmidzināts caur sprauslām tieši uz sēklām vai arī izsmidzināts uz rotējošā diska sajaukšanas kamerā. Vienmērīgai graudu kodināšanai ar preparātu var izmantot arī rotējošus trumuļus. Nepārtrauktās plūsmas sēklu kodināšanas iekārtas ir svarīgi noregulēt lietošanai ar Maxim 025 FS, jo preparāta plūstamības īpašības var atšķirties no citām iepriekš lietotām kodnēm. Darba maisījuma sagatavošanā ievērot sekojošu procedūru: 1) ieliet sajaukšanas tilpnē ieteikto ūdens daudzumu 2) pievienot rekomendēto Maxim 025 FS daudzumu, labi samaisīt suspensiju 3) turpināt maisīšanu visā kodināšanas laikā 4) sagatavoto suspensiju jāizmanto 24 stundu laikā.

Sala izturība

Uzglabāšanas to no -10oC līdz +35oC

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444