You are here

Maxim Extra 050 FS

Pievienots:
11.01.2022

Kodne

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0272
Iepakojums: 
20 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
triazoli
fenilpirols
Preparatīvā forma: 
suspensijas koncentrāts
Darbības veids: 
Difenokonazols pārtrauc patogēno sēņu attīstību, traucējot sterolu biosintēzi šūnu membrānās.

Difenokonazols ir sistēmas iedarbības triazolu grupas fungicīds, kas iedarbojas uz sēņu patogēnu tā haustoriju veidošanās laikā. Tas tiek uzņemts sēklā, dīgšanas procesā pārvietojās arī uz dīgstu un aizsargā arī to. Difenokonazols pārtrauc patogēno sēņu attīstību, traucējot sterolu biosintēzi šūnu membrānās. Fludioksonils ir plaša spektra kontaktiedarbības fungicīds ar ilgstošu iedarbību, tas nedaudz tiek uzņemts sēklā un dīgšanas procesā nedaudz pārvietojās arī uz dīgstu. Difenokonazols un fludioksonils ir efektīvi pret visām no ekonomiskā viedokļa būtiskākajām slimībām, ko izraisa asku sēnes, bazīdijsēnes un nepilnīgi pazīstamās sēnes.

Kodne. Pieskares un sistēmas iedarbības fungicīds ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, auzu un tritikāles sēklas kodināšanai.

Reģistrēts līdz: 
10.12.2023

Bīstamības piktogrammas

  • GHS07 + GHS09

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H332,H410,EUH208,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu.,P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.,P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.,P312 Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. ,P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Individuālie aizsardzības līdzekļi
  • Rīkojoties ar koncentrātu, sēklu kodināšanas laikā un strādājot ar kodinātām sēklām, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Maxim Extra 050 FS var jaukt ar sēklu kodināšanas polimēriem no Syngenta, kā arī ar pulveriem suspensijai vai suspensijas koncentrātiem sēklu kodināšanai, kuriem ir neitrāla reakcija.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Maxim Extra 050 FS nevar jaukt ar preparātiem uz šķīdinātāju bāzes.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Maxim Extra 050 FS var lietot nepārtrauktās plūsmas un porciju tipa sēklu kodināšanas iekārtās, ja preparāts tiek izsmidzināts caur sprauslām tieši uz sēklām vai arī izsmidzināts uz rotējošā diska sajaukšanas kamerā. Vienmērīgai graudu kodināšanai ar preparātu var izmantot arī rotējošus trumuļus. Nepārtrauktās plūsmas sēklu kodināšanas iekārtas ir svarīgi noregulēt lietošanai ar Maxim Extra 050 FS, jo preparāta plūstamības īpašības var atšķirties no citām iepriekš lietotām kodnēm. Piezīme: Visu inventāru pēc lietošanas notīrīt. Maxim Extra 050 FS var samazināt sēklu birstamību sējmašīnā. Pirms sējas noregulējiet sējmašīnu kodinātām sēklām. Darba šķidruma sagatavošanā ievērot sekojošu procedūru: 1) labi sakratīt iepakojuma kannu pirms atvēršanas 2) ieliet sajaukšanas tilpnē ½ no vajadzīgā ūdens daudzuma 3) pievienot nepieciešamo Maxim Extra 050 FS daudzumu, labi samaisīt 4) pievienot atlikušo vajadzīgo ūdens daudzumu 5) turpināt maisīšanu visā kodināšanas laikā 6) darba maisījumu izmantot 24 stundu laikā.

Sala izturība

Uzglabāšanas t no -5C līdz +35C

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444