You are here

Vibrance Trio logo

Vibrance Trio

Pievienots:
27.07.2019
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
pirazol-4-karboksamīds
fenilpirols
triazoli
Reģistrācijas klase: 
2
Class of danger: 
Uzmanību
Preparatīvā forma: 
suspensijas koncentrāts

Vibrance Trio sastāvā esošā darbīgā viela sedaksāns ir pirazolu-karboksamīdu grupas plaša spektra fungicīds, kas raksturojas kā sukcināta-dehidrogenāzes inhibitors (SDHI) ar kompleksu iedarbību. Sukcināta dehidrogenāzes aktivitāte ir nozīmīgs posms mitohondriju trikarboksilskābes ciklā, kura laikā šūnās tiek ražota enerģija. Parasti trikarboksilskābes cikls nodrošina nepārtrauktu elpošanas ķēdes apgādi. Sedaksāns bloķē šī cikla darbību, radot galvenās šūnu enerģijas apgādes sistēmas sabrukumu. Sedaksāns ir sistēmas iedarbības un pārvietojas ar iztvaikošanas ūdens plūsmu ksilēmā (ksilēma mobilitāte), bet neuzrāda floēma mobilitāti.

Fludioksonils ir fenilpirolu grupas plaša spektra pieskares fungicīds ar ilgstošu iedarbības laiku. Preparāta iedarbībā tiek traucēta enzīmu proteīnu kināze, kas ir galvenais enzīmu fosforilēšanās katalizators glicerola sintēzē. Osmotiskā aktivitāte sēņu šūnu membrānās tiek traucēta, kā rezultātā tiek ietekmēta ūdens uzņemšana šūnās un šūnu veidošanās. Tas kavē sēņu sporu dīgšanu un micēlija augšanu.

Tebukonazols ir plaša spektra triazolu grupas fungicīds, kas raksturojas kā bioķīmisks sterolu demetilācijas inhibitors (DMI) ar aizsargājošu, ārstējošu un attīrošu iedarbību. DMI fungicīdi aptur sēnes micēlija augšanu, iejaucoties ergosterolu biosintēzē šūnu membrānās. Triazoli ir sistēmas iedarbības, tiem raksturīga ātra uzņemšana un laba akropetālā pārvietošanās pa ksilēmu, kas nodrošina labu vielas izplatīšanos audos. Lietojot kā kodni, tebukonazols ir efektīvs pret dažādām graudaugu slimībām, tādām kā melnplaukas Tilletia spp., Ustilago spp. un Urocystis spp., kā arī pret sēklas infekciju Septoria nodorum.

Pieskares un sistēmas iedarbības fungicīds ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sēklas materiāla kodināšanai.

Izplatīšanas beigu datums: 
31.08.2020

Auzas

Rudzi

Vasaras kvieši

Vasaras mieži

Ziemas kvieši

Ziemas mieži

Ziemas tritikāle

Bīstamības piktogrammas

 • GHS07 + GHS09

Class of danger

Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi

 • H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
 • H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
 • EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes.
 • P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.
 • P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.
 • P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
 • P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
 • SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
 • Spe5 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, kodinātās sēklas pilnībā iestrādāt augsnē. Nodrošināt kodināto sēklu pilnīgu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos.
 • SPe6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbirušo kodināto sēklu.

Drošības apzīmējumi

 • Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Preparātu uzglabājot, transportējot un pielietojot, jāievēro visi uzglabāšanas, lietošanas, vides aizsardzības, darba drošības un personiskās higiēnas noteikumi. Kodināšana jāveic labi ventilējamās telpās. Izvairīties no preparāta nokļūšanas acīs, uz ādas vai drēbēm. Pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas rūpīgi jānomazgā seja un rokas. Darba vietā jābūt pieejamām ziepēm un tīram ūdenim.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

 • Kodināšanas laikā un strādājot ar kodinātām sēklām, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi. Pēc darba visi individuālie aizsardzības līdzekļi jānotīra un jānomazgā. Pēc darba apmainīt apģērbu.

Kultūraugu izturība

Lietojot saskaņā ar rekomendācijām, nav novērojams fitotoksiskums. Nekodiniet sēklas materiālu, ja graudu mitrums ir virs 16%, tie ir dīguši, šķelti vai kodināti ar citu preparātu.

Drošība putniem/savvaļas zīdītājiem

Lai Vibrance Trio lietojums graudaugu sēklas apstrādē būtu drošs putniem/savvaļas zīdītājiem, ir jāievēro šādi drošības pasākumi putnu/savvaļas zīdītāju aizsardzībai:

○ lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, apstrādātās sēklas pilnībā iestrādāt augsnē;
○ nodrošināt pilnīgu sēklu iestrādi augsnē arī kultūrauga rindu galos;
○ nekavējoties savākt izbirušās sēklas.

Kodināmās iekārtas un tehnoloģija

Vibrance Trio var lietot nepārtrauktās plūsmas un porciju tipa sēklu kodināšanas iekārtās, kurās preparāts tiek izsmidzināts caur sprauslām tieši uz sēklām vai arī izsmidzināts uz rotējošā diska sajaukšanas kamerā. Vienmērīgai graudu kodināšanai ar preparātu var izmantot arī rotējošus trumuļus. Ar Vibrance Trio kodinātās sēklas var birt savādāk nekā nekodinātas, tāpēc sējmašīna jānoregulē kodinātām sēklām.

Ja sēklu mitrums pārsniedz 16%, tas var ietekmēt dīdzību, tāpēc šādas sēklas pēc apstrādes jāizsēj nekavējoties, bez uzglabāšanas. Kodinātu sēklas materiālu var uzglabāt līdz nākošajai sezonai tikai tad, ja tā mitrums ir 13-14 % robežās.

Darba šķidruma sagatavošana

Sēklu kodināšanai pagatavo preparāta suspensiju ūdenī pēc aprēķina:

4 – 8 l ūdens + 1,5 – 2 litri Vibrance Trio / 1 t sēklas = 5,5 – 10 litri suspensijas / 1 t sēklu kodināšanai.

Suspensijai ir pilnībā jāpārklāj sēklas, tāpēc nepieciešamības gadījumā (īpaši, ja sēklas ir maza izmēra) ūdens daudzums ir jāpalielina. Kodni var lietot arī bez atšķaidīšanas ar ūdeni, tikai jāizvēlas speciālas iekārtas, kas garantē pilnīgu sēklu apstrādi. Kodināšanas tvertnē iepilda ½ no paredzētā ūdens. Preparātu labi sakrata iepakojumā un paredzēto daudzumu ielej tvertnē. Rūpīgi samaisa un pievieno atlikušo ūdens daudzumu. Maisīšanu turpina arī kodināšanas laikā. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto 24 stundu laikā.

Rezistences veidošanās riska ierobežošana

Vibrance Trio sastāvā esošais fludioksonils (fenilpirolu grupas fungicīds ar nesistēmisku iedarbību) ir iegūts no dabiskas vielas pirolnitrīna, un pēc iedarbības veida ir iekļauts FRAC grupā E2. Lietojot fludioksonilu preventīvi, kā sēklas kodni, tiek nomākta patogēno sēņu sporu dīgtspēja. Fludioksonils raksturojas ar zemu līdz vidēju patogēnu rezistences veidošanās risku (FRAC kods 12).

Sedaksāns ir spēcīgs patogēno sēņu enzīmu sukcināta dehidrogenāzes blokators un iekļauts FRAC 7.grupā (pirazolu-karboksamīdu fungicīdi, kas bloķē elpošanas kompleksu II). Attiecībā uz sedaksānu patogēniem var veidoties krusteniskā rezistence ar citiem SDHI grupas fungicīdiem, kas iedarbojas uz elpošanas kompleksu II, tāpēc rezistences veidošanās risks ir vidējs līdz augsts.

Tebukonazols ir demetilācijas inhibitors (DMI fungicīdu grupa), un pieder FRAC G1 grupai. Patogēnu rezistences veidošanās risks ir mērens. DMI fungicīdi neuzrāda krusteniskās rezistences risku ar citu grupu fungicīdiem, ieskaitot fenilpirolus. Ir slimības (Monographella nivalis, Fusarium culmorum, Ustilago nuda u.c.), pret kurām rezistence jau ir izveidojusies, tāpēc nepieciešami papildus aizsardzības pasākumi. Lai neveidotos rezistence, lapu slimību novēršanai jāizvēlas DMI fungicīdi ar atšķirīgām aktīvajām vielām.

Savietojamība

Pirms veidot maisījumus ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem, konsultējieties firmas pārstāvniecībās.

Kodinātu sēklu uzglabāšana un sēšana

Kodinātas sēklas nedrīkst lietot pārstrādei pārtikā vai izbarot lopiem. Tās jāglabā tikai skaidri marķētos maisos, atsevišķi no lopbarības un pārtikas. Neizsētās kodinātās sēklas jāuzglabā vēsā, labi ventilējamā, dzīvniekiem un bērniem nepieejamā vietā. Ja kodinātā sēkla tiek glabāta līdz nākošai sezonai, nepieciešams pārbaudīt tās dīdzību.

Tukšais iepakojums

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Šķidruma izšļakstīšanās vai noplūde

Stipri saindētu augsnes slāni vai izlijušu preparātu var savākt, to apberot ar smiltīm, zāģu skaidām vai augsni, tad ar ķimikāliju piesūkušos materiālu jāsavāc, jāievieto speciāli marķētā konteinerā un jāziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Vides aizsardzības prasības

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Uzglabāšana

Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas to no 0oC līdz +35oC. Nekraut augstāk par 2 m, lai nesabojātu iepakojumu.

Derīguma termiņš

2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

 • Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzeriet 100 ml ūdens. Neizraisīt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Speciāls antidots nav zināms, pielietot simptomātisko terapiju.
  Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

  Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.