You are here

Karate Zeon 5 CS

Pievienots:
13.08.2020

Insekticīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0207
Iepakojums: 
4x5 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
piretroīdi
Preparatīvā forma: 
mikrokapsulu suspensija
Darbības veids: 
Sintētisko piretroīdu grupas pieskares un zarnu iedarbības insekticīds.

Sintētisko piretroīdu grupas pieskares un zarnu iedarbības insekticīds. Lieto kaitēkļu apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu, tritikāles, ziemas un vasaras miežu, auzu, cukurbiešu, ziemas un vasaras rapša, zirņu sējumos, lucernas sēklu laukos, āboliņa sēklu laukos, kartupeļu, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu, ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu, krāšņumaugu (rožu, krizantēmu, gerberu, prīmulu, liliju, petūniju, atraitnīšu) stādījumos, skuju un lapu koku kokaudzētavās un jaunaudzēs, noliktavās un to teritorijā, kā arī koksnes apstrādei krautuvēs.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Pieskares un zarnu iedarbības insekticīds. Lieto kaitēkļu apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu, tritikāles, ziemas un vasaras miežu, auzu, cukurbiešu, ziemas un vasaras rapša, zirņu sējumos, lucernas sēklu laukos, āboliņa sēklu laukos, kartupeļu, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu, ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu, krāšņumaugu (rožu, krizantēmu, gerberu, prīmulu, liliju, petūniju, atraitnīšu) stādījumos, skuju un lapu koku kokaudzētavās un jaunaudzēs, noliktavās un to teritorijā, kā arī koksnes apstrādei krautuvēs.

Reģistrēts līdz: 
31.12.2020

Ābeles

Āboliņš sēklai

Atraitnītes

Auzas

Auzas sēklai

Briseles kāposti

Brokoļi

Bumbieres

Cukurbietes

Galviņkāposti

Bīstamības piktogrammas

  • GHS09 , GHS07

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H302,H317,H332,H410,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu.,P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu.,P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.,P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.,P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.,P330 Izskalot muti.,P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.,P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/ iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

  • Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Karate Zeon 5 CS drīkst sajaukt ar vairumu augu aizsardzības līdzekļu (fungicīdu, herbicīdu, u.c.).

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Šaubu gadījumā konsultēties firmas pārstāvniecībā.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Uzpilda smidzinātāja tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni, pievieno nepieciešamo daudzumu preparāta, ieslēdz maisītāju, uzpilda tvertni līdz nepieciešamajam tilpumam. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto dažu stundu laikā. Lai nodrošinātu efektivitāti, apstrādājamā virsma rūpīgi jāpārklāj ar darba šķidrumu. Smidzinātājs rūpīgi jākalibrē. Lieto sprauslas, kas dod vidējā vai smalka izmēra pilienus. Spiediens 2-3 atmosfēras.

Ūdens patēriņš

200 - 400 l/ha lauka kultūrām

Spiediens

2-3 atmosfēras

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444