You are here

Evure

Pievienots:
10.05.2021

Insekticīds

Reģistrācijas Nr.: 
0577
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
sintētisko piretroīdu
Reģistrācijas klase: 
2
Preparatīvā forma: 
emulsijas koncentrāts
Darbības veids: 
Evure ir plaša spektra pieskares iedarbības insekticīds. Evure darbīgā viela tau-fluvalināts pieder sintētisko piretroīdu grupai, kam raksturīga pieskares iedarbība. Kaitēkļi uzņem preparātu, absorbējot to savā organismā tieša kontakta veidā sējuma vai stādījuma apstrādes laikā vai arī pārvietojoties pa apstrādātu augu virsmu, kā arī uzņem caur gremošanas traktu, barojoties ar apstrādāto augu daļām. Kad kaitēkļi uzņem organismā preparātu, tas kavē elektronu transportu kaitēkļu nervu sistēmā, bloķējot Na+ jonu kanālus to nervu šūnu membrānās. Šī procesa rezultātā kaitēkļi tiek dezorientēti, paralizēti un samērā strauji pēc kontakta ar preparātu iet bojā. Preparātam ir raksturīga arī neliela repelenta iedarbība, tāpēc kaitēkļi tuvojas apstrādātajai platībai tikai nākamajā dienā pēc apstrādes.

Evure darbīgajai vielai tau-fluvalināts, raksturīga pieskares iedarbība. Darbīgā viela ātri iesūcas augu vaska kārtiņā. Preparāts ir stabils pret ultravioleto staru iedarbību, tāpēc sējumus un stādījumus var apstrādāt arī saulainā laikā.
Lietus divas stundas pēc smidzināšanas neietekmē Evure efektivitāti.
Kaitēkļi uzņem preparātu, absorbējot to savā organismā tieša kontakta veidā sējuma vai stādījumā apstrādes laikā, vai arī pārvietojoties pa apstrādātu augu virsmu, kā arī uzņem caur gremošanas traktu, barojoties ar apstrādāto augu daļām. Tau-fluvalināts kavē elektronu transportu kaitēkļu nervu sistēmā, bloķējot Na+ jonu kanālus to nervu šūnu membrānās. Šī procesa rezultātā kaitēkļi tiek dezorientēti, paralizēti un samērā strauji pēc kontakta ar preparātu iet bojā.
Preparātam ir raksturīga arī neliela repelenta iedarbība, tāpēc kaitēkļi tuvojas apstrādātajai platībai tikai nākamajā dienā pēc apstrādes.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Pieskares iedarbības insekticīds kaitēkļu apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, ziemas un vasaras tritikāles, rudzu, auzu, ziemas un vasaras rapša, ziemas un vasaras ripša, zirņu (zaļajiem zirņiem un graudiem), pupu (graudiem) sējumos, kartupeļu, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu un Briseles kāpostu stādījumos un krāšņumaugu (atklātā laukā) sējumos un stādījumos.

Reģistrēts līdz: 
31.05.2022

Auzas

Briseles kāposti

Galviņkāposti

Kartupeļi

Krāšņumaugi atklātā laukā

Pupu graudi

Rapsis

Ripsis

Rudzi

Vasaras kvieši

Bīstamības piktogrammas

 • GHS09

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

 • EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
 • H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības apzīmējumi

 • P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
 • SP 1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
 • SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, graudaugu, rapša, zirņu un pupu sējumos, kartupeļu stādījumos un krāšņumaugu sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, un ziedkāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu un galviņkāpostu stādījumos ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
 • SPe8 Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22:00 un pirms 5:00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

 • Strādājot ar preparātu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Visus zemāk norādītos līdzekļus var izmantot tvertnes maisījuma veidošanai ar Evure ar noteikumu, ka abu līdzekļu lietošanas laiks ir vienāds. Jebkurā gadījumā jāievēro prasības, kas norādītas uz tvertnes maisījuma partnerprodukta etiķetes.
Nekādā gadījumā nejaukt Evure ar vairāk kā vienu līdzekli! Evure vienmēr jāpievieno darba šķidrumam vispirms.
Evure var jaukt ar:
• herbicīdiem: Trimmer® 50 SG, Harmonijs® 50 š.g., Kalibre 50 š.g., Starane XL;
• augu augšanas regulatoriem: Trimaxx®, Moddus® 250 EC, Cycocel 750, Terpal®;
• fungicīdiem: Tilt® 250 EC, Bumper 25 EC, Folicur, Amistar® 250 SC, Maredo® 125 SC, Rubric®, Opus®, Orius 250 EW, Prosaro®;
• mēslošanas līdzekļiem: labas kvalitātes boru saturošiem līdzekļiem, mangānu, magniju saturošiem līdzekļiem, magnija sulfātu.
Ja veido Evure tvertnes maisījumus ar boru saturošiem mēslošanas līdzekļiem, darba šķidruma tilpumam jābūt vismaz 200 L/ha. Evure jāiejauc vispirms un jāizšķīdina 90% no kopējā paredzētā ūdens daudzuma. Pēc tam pievieno boru saturošo mēslojumu. Sagatavoto tvertnes maisījumu izsmidzināt uzreiz pēc sagatavošanas. Paaugstināts nogulšņu veidošanās risks pastāv darba šķidrumam ar paaugstinātu pH vērtību.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Šaubu gadījumā vienmēr konsultējieties firmas pārstāvniecībā.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Pirms smidzināšanas pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā.
Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno paredzēto Evure daudzumu. Veidojot tvertnes maisījumu ar citiem līdzekļiem, paredzētais Evure daudzums jāatšķaida iepriekš, pirms tas tiek ieliets uzpildītajā tvertnē. Pievieno atlikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā. Tvertnes piepildīšanas laikā ūdens pildīšanas caurules galam jābūt virs ūdens/darba šķidruma līmeņa, lai novērstu šķidruma atpakaļsūkšanu. Darba šķidrumu izlietot uzreiz pēc sagatavošanas.

Ūdens patēriņš

Ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, ziemas un vasaras tritikāle, rudzi, auzas – 100-400 L/ha;
zirņi (zaļajiem zirņiem un graudiem), pupas (graudiem), kartupeļi – 100-300 L/ha;
ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti, galviņkāposti – 200-400 L/ha;
krāšņumaugi – 100-300 L/ha.

Sala izturība

Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0 ºC un ne augstākā par +30 ºC.

Mitrumizturība

Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā un aizslēdzamā noliktavā.

Mazais lietojums

Krāšņumaugi (atklātā laukā).

 • Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Norādījumi ārstam: specifisks antidots nav zināms. Simptomātiska ārstēšana.
  Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473.​