You are here

Vertimec 018 EC

Pievienots:
21.08.2019

Insekticīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0296
Iepakojums: 
20x250 ml
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
avermektīni
Preparatīvā forma: 
emulsijas koncentrāts
Darbības veids: 
Vertimec 018 EC iedarbojas lēnām un kaitēkļi pārtrauc barošanos un tiek paralizēti pēc dažām stundām, maksimālā kaitēkļu mirstība tiek sasniegta pēc 3-5 dienām.

Vertimec 018 EC ir pieskares un lokālas sistēmas iedarbības akaricīds ar insekticīdām īpašībām augu apsmidzināšanai pa lapām veģetācijas periodā. Darbīgā viela - abamektīns ir analogs dabā sastopamajam abamektīnam, ko ražo augsnes sēnes. Vertimec 018 EC darbības mehānisms ir kaitēkļu nervu šūnu signālu pārraidīšanas traucēšana, tāpēc tas ir efektīvs pret kaitēkļiem, kas ir izturīgi pret piretroīdiem, fosfororganiskiem insekticīdiem vai citiem akaricīdiem. Vertimec 018 EC iedarbojas lēnām un kaitēkļi pārtrauc barošanos un tiek paralizēti pēc dažām stundām, maksimālā kaitēkļu mirstība tiek sasniegta pēc 3-5 dienām. Preparāta iedarbība saglabājas 2-3 nedēļas. Vertimec 018 EC ļoti labi apkaro ērces, kas barojas lapas apakšpusē, arī tad, ja preparāts izsmidzināts tikai uz lapas virspuses. Preparāts uzkrājās lapas iekšpusē, tādejādi nodrošinot, ka derīgie kukaiņi nenonāk saskarē ar to. Nožūstot, Vertimec 018 EC neatstāj traipus uz apstrādātās virsmas.

Selektīvs pieskares un lokālas sistēmas iedarbības insekticīds - akaricīds tīklērču, alotājmušu un tripšu apkarošanai gurķu, cukīni, tomātu, piparu, salātu, zemeņu un krāšņumaugu stādījumos segtās platībās.

Reģistrēts līdz: 
30.04.2021

Cukīni segtās platībās

Gurķi segtās platībās

Krāšņumaugi segtās platībās

Paprika segtās platībās

Salāti segtās platībās

Tomāti segtās platībās

Zemenes segtās platībās

Bīstamības piktogrammas

  • GHS09, GHS08, GHS07

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H302,H319,H373,H410,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P260 Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.,P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.,Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.Turpināt skalot.,P314 Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.,P391 Savākt izšļakstīto.,P501 Atbrīvoties no satura/ iepakojuma ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

  • Strādājot ar preparātu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Nelietot Vertimec 018 EC maisījumos ar citiem augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Abamektīns pēc IRAC klasifikācijas pieder 6. grupai, kas ir hlorīdu kanālu aktivatori. Katrā kaitēkļu populācijā var būt sastopami indivīdi, kam piemīt dabiska rezistence pret Vertimec 018 EC darbīgo vielu. Atkārtoti lietojot insekticīdus no šīs grupas, pēc kāda laika šie rezistentie īpatņi var sākt dominēt populācijā un tos vairs nebūs iespējams ierobežot, lietojot Vertimec 018EC vai kādu citu insekticīdu no 6. grupas. Lai izvairītos no rezistences izveidošanās, ievērojiet sekojošus ieteikumus: • izvairieties atkārtoti lietot insekticīdus no vienas ķīmiskās grupas • pārmaiņus lietojiet insekticīdus, kam ir cits iedarbības veids • kaitēkļu ierobežošanas programmās ieviesiet arī citas metodes, kā piem., agrotehniskās, bioloģiskās. Papildus informāciju rezistences vadības jautājumos varat uzzināt IRAC mājas lapā: www.irac-online.org.

Ūdens patēriņš

Gurķiem, cukīni, tomātiem, paprikai un zemenēm - 250 - 1500 l/ha salātiem – 200 – 1500 l/ha krāšņumaugiem – 400 - 2000 l/ha. Izvēlieties atbilstošu darba šķidruma daudzumu, lai nodrošinātu pilnīgu kultūraugu pārklāšanos, bet lai nerastos notece no lapām.

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444