You are here

Moddus Start

Pievienots:
15.04.2021

Augu augšanas regulators

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0498
Iepakojums: 
4x5 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
cikloheksandioni
Preparatīvā forma: 
dispersijas koncentrāts
Darbības veids: 
Moddus Start aizkavē stiebru starpmezglu posmu pagarināšanos, iedarbojoties uz augšanas hormona giberelīna biosintēzi.

Moddus Start tiek uzņemts ar auga zaļajām daļām (lapām un dzinumiem) un nogādāts uz augšanas punktiem, kur aizkavē stiebru starpmezglu posmu pagarināšanos, iedarbojoties uz augšanas hormona giberelīna biosintēzi. Lietojot Moddus Start no graudaugu stiebrošanas sākuma stadijas līdz tās beigām, tas konsekventi palēnina augu augšanu, tādējādi samazinot kultūrauga augstumu.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Augu augšanas regulators ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu sējumos un stiebrzāļu sēklu laukos.

Reģistrēts līdz: 
30.04.2021

Auzas

Rudzi

Stiebrzāles sēklai

Tritikāle

Vasaras kvieši

Vasaras mieži

Ziemas kvieši

Ziemas mieži

Bīstamības piktogrammas

  • GHS07

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H319,H412,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu.,P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.,P337+P313 Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību.,P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

  • Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Moddus Start var tikt lietots maisījumā ar citiem augu augšanas regulatoriem, herbicīdiem, fungicīdiem, insekticīdiem un mēslošanas līdzekļiem.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Šaubu gadījumā konsultēties firmu pārstāvniecībās.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Uzpildiet smidzinātāja tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Tad pievienojiet nepieciešamo preparāta daudzumu un pabeidziet tvertnes uzpildīšanu. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto dažu stundu laikā.

Ūdens patēriņš

100 - 400 l/ha

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444