Karjera

Informācija kandidātiem, kuri piedalās darbinieku atlases procedūrā

Jūsu personas datu Pārzinis ir Syngenta Polska sp. z o.o. ar reģistrēto biroju Varšavā, ul. Szamocka 8, 01-748, Varšavā, kas ir reģistrēta Valsts tiesu reģistrā ar numuru KRS 17224 un kuras reģistrācijas lieta glabājas Varšavas pilsētas rajona tiesas Valsts tiesu reģistra 16. komerclietu nodaļā, pamatkapitāls 22 264 000 PLN, nodokļu maksātāja identifikācijas Nr. NIP 522-254-84-45. 

Informācija par Pārziņa nozīmēto datu aizsardzības speciālistu, pie kura var vērsties ar jautājumiem un šaubām, kas ir saistītas ar Jūsu personas datu drošību un izmantošanu: telefona numurs + 48 223260601, e-pasts: dataprivacy.pl@syngenta.com.

Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, labot tos, pieprasīt tos dzēst, kā arī ierobežot to apstrādi, Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, iebilst pret personas datu apstrādi, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības pārvaldes priekšsēdētājam, ja Jūsu dati tiek apstrādāti nelikumīgi. 

Jūsu dati tiks apstrādāti ar mērķi veikt darbinieku atlasi Pārziņa izveidotajam amatam. Ja sniedzat savu brīvprātīgo un neobligāto piekrišanu, Pārzinim būs tiesības apstrādāt citus datus, kas nav uzskaitīti Darba kodeksa 22.1 panta 1. punktā, kā arī nolūkā veikt turpmākās Pārziņa darbinieku atlases procedūras.

Jūs nebūsiet tāda lēmuma subjekts, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz datu subjektu rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē datu subjektu.

Personas datu sniegšana ir obligāta, bet to nesniegšana liedz iespēju piedalīties darbinieku atlasē. 

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams līguma noslēgšanai, ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā – VDAR) 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts; kā arī attiecībā uz Pārziņa likumisko pienākumu izpildi  6. panta 1. punkta c) apakšpunkts.
Tāpat datu apstrādes pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Pārziņa leģitīmās intereses ir darbinieku meklēšana un darbinieku atlases veikšana nolūkā pieņemt darbā to darbinieku, kura kvalifikācija vislabāk atbilst Pārziņa vajadzībām.
Ja Jūs piekrītat tādu datu apstrādei, kas nav uzskaitīti Darba kodeksa 22.1  panta  1. punktā, kā arī turpmākās darbinieku atlases nolūkam, šajā apjomā Jūsu dati tiks apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a). apakšpunktu. Attiecībā uz datiem, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz atsevišķu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu. Tas savukārt neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kas tika veikta, pirms piekrišana tika atsaukta. 

Jūsu personas datu saņēmēji var būt: 

  1. subjekti, kuriem Pārzinim ir jānodod dati saskaņā ar tiesību aktiem,
  2. Syngenta uzņēmumu grupas subjekti, 
  3. personas, kas sniedz atbalstu darbinieku atlases procedūrā,
  4. personas, kas sniedz grāmatvedības un finanšu, audita un kontroles, juridiskos pakalpojumus,
  5. personas, kas nodrošina administratīvā darba atbalstu, komandējuma apkalpošanu, autoparka apkalpošanu, 
  6. personas, kas sniedz analītiskas, IT un tīmekļa vietņu uzturēšanas pakalpojumus, 
  7. personas, kas nodrošina datorprogrammatūru, kuru izmanto Pārzinis, 
  8. personas, kas nodrošina informācijas sistēmu mitināšanu,
  9. personas, kas sniedz transporta pakalpojumus, kā arī piegādā korespondenci un sūtījumus. 

Jūsu personas dati tiks apstrādāti līdz darbinieku atlases procedūras pabeigšanai. Ja tiek sniegta atsevišķa piekrišana tādu personas datu apstrādei, kas nav uzskaitīti Darba kodeksa 22.1 panta  1. punktā, šādi dati tiks apstrādāti līdz darbinieku atlases procedūras beigām, taču ne ilgāk kā līdz brīdim, kad tiek atsaukta piekrišana šo datu apstrādei. Ja tiek sniegta piekrišana datu apstrādei turpmākajām darbinieku atlases procedūrām, šie dati tiks apstrādāti, līdzko beigsies šīs atlases procedūras, tomēr ne ilgāk kā līdz brīdim, kad tiks atsaukta piekrišana šo datu apstrādei.

Pārzinis uzdod atsevišķu ārpakalpojumu veikšanu atlasītiem pakalpojumu sniedzējiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (trešās valstis), jo īpaši IT pakalpojumu sniedzējiem un integrētu ārpakalpojumu sniedzējiem. Šādos gadījumos dati tiek nosūtīti uz trešajām valstīm, pamatojoties uz Eiropas Komisijas lēmumu par datu aizsardzības līmeņa pietiekamību (piemēram, Šveicē, ASV). Ja nav lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību (piemēram, Indijā), saskaņā ar juridiskajām prasībām tiek piemērotas atbilstošas garantijas ar mērķi izveidot pietiekamu datu aizsardzības līmeni, jo īpaši ES līguma standartklauzulas. Jums ir iespēja jebkurā brīdī iegūt papildu informāciju un saņemt atbilstošu garantiju kopijas.

Pamatojoties uz Jūsu īpašo situāciju, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja Pārzinis apstrādā personas datus, pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm.