Akcijas noteikumi

Jaunumi

 

VEICINĀŠANAS KAMPAŅAS NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

 1. Veicināšanas kampaņas organizators ir uzņēmums "Syngenta Polska Sp. z o. o.", kas atrodas ul. Szamocka 8, 01-748 Varšava, Polija, reģistrēts Varšavas apgabaltiesas uzturamajā uzņēmumu reģistrā, Nacionālā tiesu reģistra 12. komercnodaļā KRS ar numuru 0000017224, nodokļu maksātāja kods (NIP): 522-254-84-45, BDO: 000022372, REGON: 016320040, (turpmāk – Syngenta vai Organizators).

 2. Veicināšanas kampaņa tiek īstenota Latvijā. Veicināšanas kampaņas laikā dalībniekiem, kuri iegādājas šajos Veicināšanas kampaņas noteikumos (turpmāk –  Noteikumi) norādīto produktu daudzumu, ir tiesības saņemt atlaidi Noteikumos norādītajiem produktiem (turpmāk – Veicināšanas kampaņa). 

 3. Noteikumos ir noteikti dalības Veicināšanas kampaņā nosacījumi.

 4. Veicināšanas kampaņas laika periods: no 2024. gada 1.marta līdz 2024. gada 1.jūnijam, ieskaitot.

 5. "Syngenta" Veicināšanas kampaņā var piedalīties "Syngenta AGRICLUB" lojalitātes programmas dalībnieki: lauksaimnieki un lauksaimniecības uzņēmumi (turpmāk – Dalībnieks), izņemot 1.6. punktā paredzētos gadījumus. Veicināšanas kampaņa attiecas tikai uz uzņēmumiem (uzņēmumu īpašniekiem vai lauksaimniekiem, kas veic saimniecisko darbību).

 6. Veicināšanas kampaņā nevar piedalīties:

  1. lauksaimniekiem un lauksaimniecības uzņēmumiem, kas iegādājas Veicināšanas kampaņas produktus, lai tos izplatītu; 

  2. lauksaimniecības kooperatīvi, izņemot atsevišķus kooperatīvu biedrus, kas savā darbībā tieši izmanto Veicināšanas kampaņas produktus.

 

Veicināšanas kampaņas produkti ir šādi "Syngenta" produkti (turpmāk – Produkti):

Dalībnieka pērkamais Produkts / komplekts (jāiegādājas norādītais produktu veidu daudzums)

Iegūstams produkts ar atlaidi

Izplatītājs, kas tirgo Produktus

 Axial 100 l

 Axial 10 l

Baltic Agro SIA

Linas Agro SIA

SIA Elagro Trade

LATRAPS LPKS

VAKS LPKS

SCANDAGRA LATVIA

 Axial 80 l + Moddus 40 l

 Moddus Start 10 l

Baltic Agro SIA

Linas Agro SIA

SIA Elagro Trade

LATRAPS LPKS

VAKS LPKS

SCANDAGRA LATVIA

Elatus Era 100 l

Elatus Era 10 l

SIA Elagro Trade

Linas Agro SIA

SCANDAGRA LATVIA

 Toprex 20 l 

 Karate Zeon 5 l

Linas Agro SIA

Baltic Agro SIA

LATRAPS LPKS

VAKS LPKS

SCANDAGRA LATVIA

 Vixeran 2,5 kg

Axial 5 l 

Baltic Agro SIA

 

Moddus 100l

Moddus 10l

VAKS LPKS

Vibrance Duo 100l

Vibrance Duo 10l

Linas Agro SIA

Vbrance Star 100l

Pecari 10l

SCANDAGRA LATVIA

 

 

 1. "Syngenta" patur tiesības pievienot papildu produktus Veicināšanas kampaņas Produktu sarakstam un patur tiesības Veicināšanas kampaņas laikā aizstāt produktus, kuriem tiek piemērota atlaide, ar līdzīgas kvalitātes, funkcionalitātes un vērtības produktiem. Ja "Syngenta" papildina vai groza produktu sarakstu, dalībniekiem nav atkārtoti jāpiekrīt šiem Noteikumiem.

 2. Visā Veicināšanas kampaņas īstenošanās laikā ar šiem Noteikumiem varēs iepazīties "Syngenta AGRICLUB" lojalitātes programmas tīmekļa vietnē www.agriclub.lv. Noteikumu tekstu pēc Dalībnieku pieprasījuma var iesniegt arī Organizatora pārstāvji.

 3. Veicināšanas kampaņā iekļauto produktu daudzums ir ierobežots, un tie tiks pārdoti līdz krājumu beigām. Beidzoties Produktiem, Organizatoram nav pienākuma turpināt Veicināšanas kampaņu, pat ja šajos Noteikumos noteiktais Veicināšanas kampaņas periods vēl nav beidzies. 

 4. Organizators nav atbildīgs par jebkādām pretenzijām, ko iesniedz personas, kuras atbilst Noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem, bet nevar piedalīties Veicināšanas kampaņā beigušos Produktu krājumu dēļ.

 

 1. NOSACĪJUMI DALĪBAI VEICINĀŠANAS KAMPAŅĀ

  1. Veicināšanas kampaņā var piedalīties jebkurš Noteikumu 1.5. punktā norādītais subjekts, aizpildot Veicināšanas kampaņas DEKLARĀCIJAS veidlapu (turpmāk – Veidlapa), ko iesniedz "Syngenta" reģionālie tirdzniecības pārstāvji. Aizpildot veidlapu, Dalībnieks atzīst un piekrīt šiem Noteikumiem un tajos izklāstītajiem Veicināšanas kampaņas nosacījumiem. Subjektiem, kuri vēlas piedalīties Veicināšanas kampaņā un tās Dalībniekiem šie Noteikumi ir saistoši. Veicināšanas kampaņas dalībniekiem jāpiekrīt Noteikumiem bez atrunām.

  2.  Veidlapa ir jāaizpilda un jāiesniedz "Syngenta" reģionālajam pārstāvim ne vēlāk kā 2024. gada 1.jūnijam. 

  3. Veidlapas sekmīga iesniegšana tiek apstiprināta, nosūtot Dalībniekam derīgus QR atlaides kodus saskaņā ar aizpildīto Veidlapu uz Dalībnieka norādīto e-pasta adresi vai ar SMS.  Ja Dalībnieks aizpilda Veidlapu, taču nesaņem QR atlaides kodu 5 dienu laikā, viņam ir jāsazinās ar "Sygenta" reģionālo pārstāvi.

  4. Obligāts Veicināšanas kampaņas dalības nosacījums – Dalībnieka iepazīstināšana ar personas datu apstrādes noteikumiem, kas iesniedzami Dalībniekam kopā ar Veidlapu.

  5. Nepilnīgas vai nepareizi aizpildītas Veidlapas uzskatāmas par nederīgām.

  6. Katru Dalībnieka saņemto QR atlaižu kodu drīkst izmantot tikai vienu reizi.

  7. Organizatoram ir tiesības pārbaudīt Dalībnieka veidlapā sniegto datu pareizību vai atjaunināt datus un šajā nolūkā pieprasīt Dalībniekam sniegt papildu datus. Ja Dalībnieks sniedz nepareizus vai nepatiesus datus, Organizatoram ir tiesības izbeigt Dalībnieka dalību Veicināšanas kampaņā.

 

3. ATLAIDES

 1. Dalībnieks, veicināšanas kampaņas periodā aizpildījis Veidlapu šo Noteikumu noteiktajā kārtībā saņem no "Syngenta" QR atlaides kodu/-us Veidlapā norādīto Produktu daudzumam saskaņā ar šo Noteikumu 1.7. punktā norādītajiem nosacījumiem. 

 2. Produktus var iegādāties no 1.7. punktā uzskaitītajiem "Syngenta" Izplatītājiem ("Syngenta" produktu pārdevējiem) Latvijā. 

 3. Ja Dalībnieks iegādājas šo Noteikumu 1.7. punktā minētos Produktus (norādīto daudzumu un/vai komplektu), viņš var izmantot saņemto QR atlaižu kodu, kuru pirkuma brīdī ieskenēs "Syngenta" Izplatītājs ("Syngenta" produktu pārdevējs) un Dalībniekam tiks piešķirta atlaide attiecīgajam Produktam (1.7. punktā minētajam Produkta daudzumam).

 4. Viens QR atlaides kods tiek piešķirts, lai iegādātos vienu Produktu ar atlaidi. Lai izvairītos no jebkādām šaubām, saņemtos QR atlaižu kodus var izmantot vienu reizi līdz 2024. gada 1. jūlijs

 5. Produktu daudzums, ko var iegādāties Veicināšanas kampaņas dalībnieki, nav ierobežots, izņemot 1.10. punktā noteikto gadījumu (ja Produktu krājumi ir beigušies)

 6. Produktus, kurus plāno iegādāties, un to daudzumus Dalībnieks norāda Veidlapā, to aizpildot. 

 7. Produktu cenas visos gadījumos nosaka "Syngenta" Izplatītāji ("Syngenta" produktu pārdevēji).

 8. Piedaloties Veicināšanas kampaņā, Dalībnieks dod neatsaucamu piekrišanu, kas ļauj "Syngenta" pārbaudīt Dalībnieka pie "Syngenta" Izplatītājiem ("Syngenta" produktu pārdevēja) iegādāto Produktu veidus un daudzumus. "Syngenta" ir tiesīga pieprasīt, lai Dalībnieks iesniedz dokumentu oriģinālus, kas apliecina Produktu iegādi. "Syngenta" ir arī tiesības pārbaudīt no "Syngenta" Izplatītāja ("Syngenta" produktu pārdevēja) iegādātos produktu veidus un daudzumus, kā arī pārliecināties, vai tika izrakstīti attiecīgie faktūrrēķini un vai ir veiktas korekcijas, kas samazinātu pirkumu daudzumu, uz kura pamata Dalībniekam ir tiesības uz atlaidi.

 9. Atlaidi norādītajiem Produktiem Dalībnieks saņem, pērkot minētos Produktus un/vai to komplektus. Dalībnieka iegādātos Produktus, to daudzumu, cenu, piemēroto atlaidi ieraksta "Syngenta" Izplatītāju ("Syngenta" produktu pārdevēji) Dalībniekam izrakstāmajā un iesniedzamajā faktūrrēķinā. 

 4. SŪDZĪBU SKATĪŠANA

 1. Pretenzijas saistībā ar Produktu pārdošanu iesniedzamas "Syngenta" Izplatītājam ("Syngenta" produktu pārdevējam), no kura Dalībnieks pirka Produktus. "Syngenta" nav atbildīga par pārdevēja darbībām vai bezdarbību.

 2. Sūdzības saistībā ar šo Noteikumu īstenošanu jāiesniedz organizatoram rakstiski uz adresi: ul. Szamocka 8, 01-748 Varšava, Polija, ne vēlāk kā līdz 2024. gada 1. jūlijs

 3. Sūdzības iesniegšanas datums ir datums, kurā tā saņemta Organizatora adresē.

 4. Organizators 21 (divdesmit vienas) dienas laikā no sūdzības saņemšanas dienas izskata sūdzību un informē sūdzības iesniedzēju par pieņemto lēmumu, nosūtot viņam ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par saņemšanu vai atbildot uz sūdzībā norādīto e-pasta adresi.

 5. Puses centīsies miermīlīgi atrisināt visus strīdus, kas var rasties saistībā ar šo Veicināšanas kampaņu. Ja strīdu nevar atrisināt miermīlīgā ceļā, to izšķirs kompetentā tiesa.

 

 

 1. ORGANIZATORA ATBILDĪBA

  1. Organizators nav atbildīgs par nepatiesiem Dalībnieku sniegtajiem datiem vai trešo personu sniegtajiem datiem un no tā izrietošajām sekām saistībā ar Veicināšanas kampaņu. Dalībnieks, kas sniedz nepatiesus datus vai trešo personu datus, nevar saņemt atlaidi saskaņā ar Veicināšanas kampaņu.

  2. Organizators nav atbildīgs par interneta darbību, ko Dalībnieki izmanto Veidlapas sūtīšanai un Organizators – saziņai ar Dalībnieku.

  3. Organizators nav atbildīgs par pazaudētām vai internetā pazudušām veidlapām, par Dalībnieku sūtīto saturu Veidlapās, par Dalībnieku individuālajiem datora iestatījumiem un konfigurāciju, kā arī par jebkādiem interneta pakalpojumu sniedzēju nodrošināmās piekļuves nosacījumiem vai traucējumiem.

  4. Organizators nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas Dalībniekiem radušies Veicināšanas kampaņas rezultātā, izņemot likumā noteiktos gadījumos.

 

 1. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

  1. Dalība Veicināšanas kampaņā ir brīvprātīga. Dalībnieki ir tiesīgi jebkurā brīdī atteikties turpināt dalību Veicināšanas kampaņā, tostarp, ja viņi nepiekrīt Noteikumu grozījumiem.

  2. Organizators var vienpusēji izbeigt Dalībnieka dalību Veicināšanas kampaņā svarīgu iemeslu dēļ. Iepriekš minētie svarīgie iemesli ir šādi:

 2. Dalībnieks ir pārkāpis šo Noteikumu nosacījumus;

 3. Dalībnieka darbības kaitē Organizatora reputācijai vai interesēm;

 4. Dalībnieks vairs neatbilst nosacījumiem dalībai Veicināšanas kampaņā, piemēram, ir pārtraucis īstenot uzņēmējdarbību vai ir mainījis īstenojamās uzņēmējdarbības veidu; 

 5. ir konstatēti arī citi Noteikumu nosacījumu pārkāpumi, piemēram, Organizatoram ir pamatotas aizdomas, ka pirkšanas darbības tiek veiktas šķietami, tikai lai saņemtu atlaidi, t. i., krāpnieciski, pārkāpjot Noteikumus vai jebkādā citā veidā, kas liek apšaubīt atlaides piešķiršanas pamatojumu.

 6. Šie Noteikumi nosaka tikai "Syngenta" un Veicināšanas kampaņā iesaistīto Dalībnieku tiesības un pienākumus un norāda šo tiesību un pienākumu apjomu Veicināšanas kampaņas laikā. Ja rodas šaubas par to saturu, Dalībnieks var nosūtīt Organizatoram jebkādus ar tiem saistītus jautājumus rakstiski uz adresi: ul. Szamocka 8, 01-748 Varšava, Polija. 

 7. "Syngenta" patur tiesības grozīt šos Noteikumus un pārtraukt vai apturēt Veicināšanas kampaņu, nenorādot iemeslus. "Syngenta" informēs Dalībniekus par Veicināšanas kampaņas izbeigšanu, apturēšanu vai izmaiņām parastajā veidā (AGRICLUB tīmekļa vietnē un/vai izmantojot Dalībnieka norādīto kontaktinformāciju). 

 8. Ja kāds Noteikumu punkts tiek atzīts par nederīgu vai spēkā neesošu šī punkta nederīgums vai spēkā neesamība neietekmē pārējo noteikumu derīgumu un spēkā esamību. Organizators darīs visu iespējamo, lai aizstātu jebkuru nederīgo vai spēkā neesošo Noteikumu punktu ar jaunu likumīgu noteikumu.

 9. Reklāmas materiāli tiek sniegti Veicināšanas kampaņas dalībniekiem informatīvos nolūkos. 

 10. Veicināšanas kampaņu reglamentē attiecīgie Latvijas Republikas tiesību akti.