You are here

Elatus Plus Plexeo

Last updated:
16.04.2021

Fungicīds

Authorisation Number: 
0574/0677
Pack size: 
(2x5 l) & (2x5 l)
Composition: 
Chemical Family:
pirazol-4-karboksamīds

Elatus Plus:
Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles un rudzu sējumos.

Plexeo 90:
Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos.
Augu augšanas regulators un fungicīds ziemas un vasaras rapša sējumos

Elatus Plus - sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles un rudzu sējumos.

Plexeo 90 - sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sējumos. Augu augšanas regulators un fungicīds ziemas un vasaras rapša sēju.

Vasaras kvieši (ha)

Vasaras mieži

Vasaras rapsis (ha)

Vasaras tritikāle (ha)

Ziemas kvieši (ha)

Ziemas mieži (ha)

Ziemas rapsis (ha)

Ziemas rudzi (ha)

Ziemas tritikāle (ha)

Legal warning

Hazard Statements

 • H302 Kaitīgs, ja norij.
 • H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
 • H332 Kaitīgs ieelpojot.
 • H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
 • H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
 • EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes.
 • P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
 • P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
 • P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.
 • P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
 • P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
 • SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
 • SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
 • P312 Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
 • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
 • P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Precautionary Statements

 • Elatus Plus: Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Preparātu uzglabājot, transportējot un pielietojot, jāievēro visi uzglabāšanas, lietošanas, vides aizsardzības, darba drošības un personiskās higiēnas noteikumi. Izvairīties no preparāta nokļūšanas acīs, uz ādas vai drēbēm. Pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas rūpīgi jānomazgā seja un rokas. Darba vietā jābūt pieejamām ziepēm un tīram ūdenim. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles vai sejas maska, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc darba visi individuālie aizsardzības līdzekļi jānotīra un jānomazgā. Pēc darba apmainīt apģērbu.
 • Plexeo 90: Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, apģērba vai acīs. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, pieguļošas aizsargbrilles (EN166), ķīmiski necaurlaidīgi cimdi (EN374) un slēgti gumijas apavi, respirators. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Ja rodas aizdomas par saindēšanos, meklēt medicīnisku palīdzību.

Other Restriction of Use

Elatus Plus:
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Plexeo 90:
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.
Ja preparāts izlijis uz augsnes, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Tank mix preparation

Elatus Plus:
Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Aprēķiniet nepieciešamo darba šķidruma patēriņu, lai izvairītos no tā pārpalikuma tvertnē pēc apstrādes beigām. Tvertni uzpildiet ar tīru ūdeni līdz 1/3. Pirms lietošanas preparāta kanniņu kārtīgi sakratiet! Ielejiet smidzinātāja tvertnē nepieciešamo fungicīda Elatus Plus daudzumu, ieslēdziet maisītāju un uzpildiet pārējo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīšanu arī smidzināšanas laikā. Tukšās kannas trīs reizes izskalot ar ūdeni un iegūto šķidrumu pievienot darba šķidrumam smidzinātāja tvertnē. Neatstājiet sagatavoto darba šķidrumu smidzinātājā ilgstoši (piem., pusdienojot vai pa nakti)

Plexeo 90:
Piepildiet 1/3-1/2 smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet nepieciešamo Plexeo 90 daudzumu un piepildiet atlikušo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīt šķidrumu transporta un darba laikā. Lietot tīru ūdeni.
Pēc Plexeo 90 lietošanas smidzinātājs ir kārtīgi jāizmazgā. Smidzinātāja mazgāšanai var lietot kalcinēto sodu 2 – 4 kg/100 l ūdens.

Mixing and spraying

Elatus Plus:
Izmantot smidzinātāju ar darba spiedienu 2-5 bāri. Noregulēt stieņa augstumu atkarībā no sprauslas darba leņķa, 30-50 cm virs augiem. Augus nesmidzināt, ja tie ir slapji vai drīzumā gaidāms lietus. Nesmidzināt dienas karstajās stundās.

Plexeo 90:
Lai sasniegtu maksimālo preparāta efektivitāti, lietot piemērotu smidzināšanas tehniku.
Darba šķīdums 200 - 400 l/ha
Bezlietus periods 1 - 2 stundas

Water volume

200-400 l/ha

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt sausā, tumšā, labi ventilējamā un aizslēgtā noliktavā. Uzglabāšanas to no +5 C līdz +30 C.

 •  Elatus Plus:
   

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.
  • Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
  • Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, jo produkts satur naftas destilātus un/vai aromātiskos šķīdinātājus.
  • Cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Aspirācija (vielas iekļūšana) var izraisīt plaušu tūsku un pneimonītu. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski.

   

   

  Plexeo 90:

  • Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja rodas kairinājums, meklēt medicīnisko palīdzību.
  • Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās, turot atvērtas, nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Konsultēties ar acu ārstu.
  • Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, nekavējoties izskalot muti un dzert daudz ūdens. Meklēt medicīnisko palīdzību. Neizraisīt vemšanu, ja vien to nav ieteicis toksikoloģijas centra darbinieks vai ārsts. Ja cietušais ir bezsamaņā vai viņam ir krampji, neizraisīt viņam vemšanu un nelikt neko mutē.
  • Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
  • Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. 
  • Informācija ārstam: Veikt simptomātisko ārstēšanu (attīrīšana, vitālās funkcijas), specifisks antidots nav zināms. 

   

  Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.