You are here

Elatus Era brand banner

Elatus Era

Last updated:
15.04.2021

Fungicīds

Augu aizsardzība

Authorisation Number: 
0552
Composition: 
Chemical Family:
pirazol-4-karboksamīds
triazoli
Formulation: 
emulsijas koncentrāts
Mode of action: 
Benzovindiflupirs ir elpošanas kompleksa II inhibitors un darbojas kā spēcīgs patogēno sēņu enzīmu sukcināta dehidrogenāzes blokators (SDHI). Protiokonazols ietekmē sterolu biosintēzes procesu sēnes šūnu membrānās, tādējādi pārtraucot sēnes augšanu (demetilācijas inhibitors - DMI).

Elatus Era sastāvā esošā darbīgā viela benzovindiflupirs ir elpošanas kompleksa II inhibitors un darbojas kā spēcīgs patogēno sēņu enzīmu sukcināta dehidrogenāzes blokators (SDHI). Sukcināta dehidrogenāzes aktivitāte ir nozīmīgs posms mitohondriju trikarboksilskābes ciklā, kura laikā šūnās tiek ražota enerģija. Parasti trikarboksilskābes cikls nodrošina nepārtrauktu elpošanas ķēdes apgādi. Benzovindiflupirs bloķē šī cikla darbību, radot galvenās šūnu enerģijas apgādes sistēmas sabrukumu. Benzovindiflupirs ir nākamās paaudzes SDHI fungicīds, kas nodrošina augstu iedarbības efektivitāti ar mazākām aktīvās vielas devām.
Protiokonazols ir sistēmas iedarbības fungicīds, kurš nodrošina aizsardzību pret plašu slimību spektru. Tas ir triazolintionu ķīmiskās grupas fungicīds, kurš ietekmē sterolu biosintēzes procesu sēnes šūnu membrānās, tādējādi pārtraucot sēnes augšanu (demetilācijas inhibitors - DMI). Tas ir aktīvs pret patogēniem, kuri pieder Deuteromycetes, Basidiomycetes un Ascomicetes klasēm. Protiokonazolam piemīt aizsargājoša un ārstējoša iedarbība uz lapu plankumainībām, rūsām, miltrasām un puvēm.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles un rudzu sējumos.

End date of use by growers: 
31.07.2021

Vasaras kvieši

Vasaras mieži

Vasaras tritikāle

Ziemas kvieši

Ziemas mieži

Ziemas tritikāle

Classification Labeling & Packaging (CLP)

 • GHS05

 • GHS07

 • GHS09

Legal warning

Hazard Statements

 • H317, H318, H335, H410, EUH401

Precautionary Statements

 • P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.
 • P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
 • P410 Aizsargāt no saules gaismas.
 • P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
 • SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
 • SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Personal Protective Equipment

 • Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles vai sejas maska, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc darba visi individuālie aizsardzības līdzekļi jānotīra un jānomazgā. Pēc darba apmainīt apģērbu.

Tank mixing

Pirms veidojat maisījumus ar Elatus Era un citiem augu aizsardzības līdzekļiem vai mēslošanas līdzekļiem, konsultējieties firmu pārstāvniecībās.

Mixing and spraying

Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Aprēķiniet nepieciešamo darba šķidruma patēriņu, lai izvairītos no tā pārpalikuma tvertnē pēc apstrādes beigām. Tvertni uzpildiet ar tīru ūdeni līdz 1/3. Pirms lietošanas preparāta kanniņu kārtīgi sakratiet! Ielejiet smidzinātāja tvertnē nepieciešamo Elatus Era daudzumu, ieslēdziet maisītāju un uzpildiet pārējo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīšanu arī smidzināšanas laikā. Tukšās kannas trīs reizes izskalot ar ūdeni un iegūto šķidrumu pievienot darba šķidrumam smidzinātāja tvertnē. Neatstājiet sagatavoto darba šķidrumu smidzinātājā ilgstoši (piem., pusdienojot vai pa nakti). Izmantot smidzinātāju ar darba spiedienu 2-5 bāri. Noregulēt stieņa augstumu atkarībā no sprauslas darba leņķa, 30 – 50 cm virs augiem. Augus nesmidzināt, ja tie ir slapji vai drīzumā gaidāms lietus. Nesmidzināt dienas karstajās stundās.

Water volume

200 - 400 l/ha

Pressure

2-5 bāri

Frost sensitivity

Nepieļaut sasalšanu

Humidity sensitivity

Uzglabāt sausā vietā

Light sensitivity

Uzglabāt tumšā vietā