You are here

Amistar Gold

Last updated:
15.04.2021

Fungicīds

Authorisation Number: 
0632
Composition: 
Chemical Family:
strobilurīni
triazoli
Formulation: 
suspensijas koncentrāts

Azoksistrobīns ir strobilurīnu fungicīds, kurš nodrošina ilgstošu aizsardzību pret plašu slimību spektru. Tam piemīt sistēmiska, translamināra un aizsargājoša iedarbība. Azoksistrobīns nomāc sporu dīgšanu un sēnes micēlija attīstību uz auga virsmas, kā arī haustoriju veidošanos auga epidermas šūnās. Bioķīmiski azoksistrobīns nomāc sēņu šūnu mitohondriju elpošanu un kavē elektronu pārvietošanos sēņu šūnās.

Difenokonazols pieder triazolu ķīmiskajai klasei un tā iedarbības veids ir līdzīgs citiem triazoliem – tas iedarbojas uz patogēnu haustoriju veidošanās sākuma stadijā, iejaucoties sterolu biosintēzes procesā sēnes šūnu membrānā, tādējādi pārtraucot sēnes augšanu (demetilācijas inhibitors - DMI). Difenokonazols ir lokāli sistēmiskas (translaminārā pārvietošanās) iedarbības fungicīds ar ilgstošu aizsargājošo un ārstējošo iedarbību uz lapu plankumainībām, rūsām, miltrasām. Tas ir aktīvs pret patogēniem, kuri pieder Deuteromycetes, Basidiomycetes un Ascomicetes klasēm.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, cukurbiešu, lopbarības biešu un galda biešu sējumos.

End date of sale by distributors: 
31.12.2021

Bietes lopbarībai

Cukurbietes

Galda bietes

Vasaras rapsis

Ziemas rapsis

Classification Labeling & Packaging (CLP)

 • GHS07 + GHS09

Legal warning

Hazard Statements

 • H302 Kaitīgs, ja norij.
 • H332 Kaitīgs ieelpojot.
 • H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
 • EUH208 Satur 1,2-benzisotiazol-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.
 • EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
 • P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
 • P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
 • P312 Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
 • P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
 • P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
 • SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
 • SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Precautionary Statements

 • Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Kaitīgs norijot. Preparātu uzglabājot, transportējot un pielietojot, jāievēro visi uzglabāšanas, lietošanas, vides aizsardzības, darba drošības un personiskās higiēnas noteikumi.

Personal Protective Equipment

 • Jāstrādā tīrā aizsargtērpā ar galvas segu, izmantojot aizsargbrilles, respiratoru, necaurlaidīgus cimdus un slēgtus apavus. Ikreiz pēc darba rūpīgi jānomazgājas, jānomaina apģērbs. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra un jāmazgā.

Other Restriction of Use

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.
Atbildība. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Tank mixing

Amistar Gold ir lietojams maisījumā ar vairumu plašāk lietoto augu aizsardzības līdzekļu. Lai gan nav zināmi specifiski sajaukšanas ierobežojumi, šaubu gadījumā konsultējieties firmu pārstāvniecībās.

Tank mix preparation

Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Aprēķiniet nepieciešamo darba šķidruma patēriņu, lai izvairītos no tā pārpalikuma tvertnē pēc apstrādes beigām. Tvertni uzpildiet ar tīru ūdeni līdz 1/3. Pirms lietošanas preparāta kanniņu kārtīgi sakratiet! Ielejiet smidzinātāja tvertnē nepieciešamo Amistar Gold daudzumu, ieslēdziet maisītāju un uzpildiet pārējo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīšanu arī smidzināšanas laikā. Tukšās kannas trīs reizes izskalot ar ūdeni un iegūto šķidrumu pievienot darba šķidrumam smidzinātāja tvertnē. Neatstājiet sagatavoto darba šķidrumu smidzinātājā ilgstoši (piem., pusdienojot vai pa nakti).

Mixing and spraying

Izmantot smidzinātāju ar darba spiedienu 2-5 bāri. Noregulēt stieņa augstumu atkarībā no sprauslas darba leņķa, 30-50 cm virs augiem. Augus nedrīkst smidzināt, ja augi ir slapji vai drīzumā gaidāms lietus. Nesmidzināt dienas karstajās stundās.

Water volume

200 – 400 l/ha.

Rezistences veidošanās riska ierobežošana

Amistar Gold satur divas atšķirīgas darbīgās vielas - azoksistrobīnu, kurš pieder strobilurīnu ķīmiskajai klasei (FRAC kods 11) un difenokonazolu, kurš pieder triazolu ķīmiskajai klasei (FRAC kods 3).

Rezistences veidošanās riska ierobežošanas stratēģijā ietilpst divu dažādas iedarbības darbīgo vielu kombinācija, preparāta lietošana saskaņā ar rekomendācijām un lietošanas reižu skaita samazināšana uz divām reizēm. Līdz ar to iespēja veidoties rezistencei, lietojot Amistar Gold, ir zemāka nekā lietojot preparātus, kuru sastāvā ir tikai viena no šīm vielām.

Tukšais iepakojums

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Piesārņotas augsnes attīrīšana

Stipri saindētu augsnes slāni vai izlijušu preparātu var savākt, apberot to ar smiltīm, zāģu skaidām vai augsni, tad ar ķimikāliju piesūkušos materiālu savākt, ievietot speciāli marķētā konteinerā un ziņot attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Vides aizsardzības prasības

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu, netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpņu un ūdensteču tuvumā, izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Uzglabāšanas nosacījumi

Preparātu uzglabāt sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas t° no 0° līdz +35°C.

Derīguma termiņš

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

 • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus
  no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski.

  Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.