You are here

Maxim Star 025 FS

Pievienots:
10.05.2021

Kodne

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0150
Iepakojums: 
4x5 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
fenilpirols
triazoli
Preparatīvā forma: 
suspensijas koncentrāts
Darbības veids: 
Fludioksonils un ciprokonazols ir efektīvs pret visām no ekonomiskā viedokļa būtiskajām slimībām, ko izraisa asku sēnes, bazīdijsēnes un nepilnīgi pazīstamās sēnes.

Maxim Star 025 FS ir kodne ziemas un vasaras kviešu un miežu sēklas kodināšanai pret slimībām, ko izraisa kviešiem: kviešu cietās melnplaukas Tilletia caries, T. foetida, kviešu putošā melnplauka Ustilago tritici, kviešu plēkšņu plankumainība Septoria nodorum, kviešu tumšbrūnā plankumainība Cochliobolus sativus, sakņu puves Fusarium spp. un sniega pelējums Fusarium nivalis miežiem: miežu cietā melnplauka Ustilago hordei, miežu putošā melnplauka Ustilago nuda, miežu lapu brūnsvītrainība Pyrenophora graminea, miežu lapu tīklplankumainība Pyrenophora teres, graudaugu sakņu puve Fusarium culmorum un citām slimībām. Fludioksonils ir plaša spektra kontaktiedarbības fungicīds ar ilgstošu iedarbību, tas tiek lēnām uzņemts sēklā un dīgšanas procesā nedaudz pārvietojas arī uz dīgstu. Ciprokonazols ir sistēmas iedarbības fungicīds un iedarbojas uz plašu sēņu patogēnu spektru, preparāts tiek uzņemts sēklā un pārvietojoties uz dīgstu, aizsargā arī to. Fludioksonils un ciprokonazols ir efektīvs pret visām no ekonomiskā viedokļa būtiskajām slimībām, ko izraisa asku sēnes, bazīdijsēnes un nepilnīgi pazīstamās sēnes.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Pieskares un sistēmas iedarbības fungicīds ziemas un vasaras kviešu un miežu sēklas kodināšanai.

Reģistrēts līdz: 
31.05.2022

Auzas sēklai

Kvieši sēklai

Lini

Mieži sēklai

Bīstamības piktogrammas

  • GHS09

Bīstamības apzīmējumi

  • H411,EUH208,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Individuālie aizsardzības līdzekļi
  • Rīkojoties ar koncentrātu, sēklu kodināšanas laikā un strādājot ar kodinātām sēklām, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski izturīgi cimdi un slēgti apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Maxim Star 025 FS var jaukt ar sēklu kodināšanas polimēriem no Syngenta, kā arī ar pulveriem suspensijai vai suspensijas koncentrātiem sēklu kodināšanai, kuriem ir neitrāla reakcija.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Preparāts satur virsmas aktīvo vielu.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Maxim Star 025 FS var lietot nepārtrauktās plūsmas sēklu kodināšanas iekārtās, ja preparāts tiek izsmidzināts caur sprauslām tieši uz sēklām vai arī izsmidzināts uz rotējošā diska sajaukšanas kamerā. Vienmērīgai graudu kodināšanai ar preparātu var izmantot arī rotējošus trumuļus. Nepārtrauktās plūsmas sēklu kodināšanas iekārtas ir svarīgi noregulēt lietošanai ar Maxim Star 025 FS, jo preparāta plūstamības īpašības var atšķirties no citām iepriekš lietotām kodnēm. Darba maisījuma sagatavošanā ievērot sekojošu procedūru. 1) ieliet sajaukšanas tilpnē ieteikto ūdens daudzuma 2) pievienot rekomendēto Maxim Star 025 FS daudzumu, labi samaisīt suspensiju 3) turpināt maisīšanu visā kodināšanas laikā 4) darba maisījumu jāizmanto 24 stundu laikā.

Sala izturība

Uzglabāšanas to no -10oC līdz +35oC

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444