You are here

Actara 25 WG

Pievienots:
18.06.2019

Insekticīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0167
Iepakojums: 
20x250 g, 20x40 g
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
neonikotinoīdi
Preparatīvā forma: 
disperģējošas granulas

Actara 25 WG ir sistēmas iedarbības insekticīds augu apsmidzināšanai pa lapām vai dēstu apstrādei. Apkaro pamatā kaitēkļus ar sūcējtipa un dažus ar grauzējtipa mutes orgāniem. Uz apkarojamiem kaitēkļiem iedarbojas pieskares ceļā un caur gremošanas sistēmu. Actara 25 WG darbības mehānisms ir kaitēkļu nervu sistēmas receptoru darbības traucēšana.

Sistēmas iedarbības insekticīds kaitēkļu ierobežošanai gurķu un tomātu stādījumos pastāvīgās siltumnīcās, krāšņumaugu sējumos un stādījumos pastāvīgās siltumnīcās un dekoratīviem augiem (podos) pastāvīgās siltumnīcās.

Reģistrēts līdz: 
30.04.2019

Dekoratīvās kultūras segtās platībās

Gurķi segtās platībās

Krāšņumaugi segtās platībās

Tomāti segtās platībās

Bīstamības piktogrammas

 • GHS09

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

 • H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
 • EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
 • P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
 • P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
 • SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

 • Strādājot ar preparātu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, galvessega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Neskaidrību gadījumā, tvertnes maisījumu veidošanā konsultēties firmas pārstāvniecībā.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Smidzinātāja tvertni uzpilda ar tīru ūdeni līdz ¼ un ieslēdz maisītāju. Pieber nepieciešamo Actara 25 WG daudzums. Atlikušais ūdens daudzums jāpievieno, nepārtraucot maisīšanu. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto dažu stundu laikā. Katru reizi pēc darba beigām smidzinātājs rūpīgi jāizmazgā ar ūdeni.

Ūdens patēriņš

500 - 1000 l/ha tomātiem un gurķiem segtās platībās. Izvēlieties atbilstošu darba šķidruma daudzumu, lai nodrošinātu pilnīgu kultūraugu pārklāšanu, bet nerastos notece no lapām.

Bezlietus periods

2 stundas

Sala izturība

Uzglabāšanas to no -10o līdz +35oC

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

 • Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, cietušajam jādod medicīniski aktivētā ogle. Neizraisīt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Speciāls antidots nav zināms, pielietot simptomātisko terapiju.
  Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

  Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.