You are here

Axial One 50 EC

Pievienots:
15.05.2018

Herbicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0371
Iepakojums: 
4x5 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
fenilpirazolīni
sulfonilurīnvielas
Preparatīvā forma: 
emulsijas koncentrāts
Darbības veids: 
Pinoksadēns iedarbojās uz taukskābju sintēzei svarīga enzīma acetil CoA karboksilāzes (ACC) sintēzi, kas ietekmē šūnu dalīšanos. Florasulams kavē enzīma acetolaktāta sintēzi, kas ir nepieciešams aminoskābju sintēzei, tādejādi tiek traucēta šūnu dalīšanās un augs aiziet bojā.

Axial One 50 EC ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas satur divas darbīgās vielas no atšķirīgām ķīmiskām klasēm. Pinoksadēns pieder jaunai ķīmiskai klasei – fenilpirazolīniem. Augā tas galvenokārt tiek uzņemts caur tā zaļajām daļām (lapām, dzinumiem) un pārvietojās uz meristēmas šūnām. Pinoksadēns iedarbojās uz taukskābju sintēzei svarīga enzīma acetil CoA karboksilāzes (ACC) sintēzi, kas ietekmē šūnu dalīšanos. Īsi pēc apstrādes nezāles augšana tiek apstādināta un lapas sāk mainīt krāsu, kļūst sarkani sārtas. Pēc 20 dienām nezāle ir pilnībā aizgājusi bojā. Otra darbīgā viela – florasulams pieder triazolopirimidīnu sulfonamīdu ķīmiskai klasei. Augā tas tiek uzņemt caur lapām, dzinumiem un saknēm, un pa floēmu, un ksilēmu pārvietojās uz meristēmas šūnām. Florasulams kavē enzīma acetolaktāta sintēzi, kas ir nepieciešams aminoskābju sintēzei, tādejādi tiek traucēta šūnu dalīšanās un augs aiziet bojā.

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, tritikāles un rudzu sējumos.

Reģistrēts līdz: 
31.12.2016

Rudzi

Tritikāle

Vasaras kvieši

Vasaras mieži

Ziemas kvieši

Ziemas mieži

Bīstamības piktogrammas

  • GHS09, GHS08, GHS07

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H304,H315,H360Df,H410,EUH208,EUH208,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.,P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu.,P301 + P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.,P331 NEIZRAISĪT vemšanu.,P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.,P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: Lūdziet mediķu palīdzību.,P332+P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.,P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

  • Strādājot jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski izturīgi cimdi un slēgti apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Pirms Axial One 50 EC un cita herbicīda tvertnes maisījuma gatavošanas, to saderību noskaidrot firmas pārstāvniecībā.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Neveidot tvertnes maisījumus ar herbicīdiem, kuri satur hormonu tipa darbīgās vielas, piemēram, MCPA, MCPB, 2,4-D, dikamba, klopiralīds vai bifenokss.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Labi sakrata iepakojumu pirms atvēršanas. Smidzinātāja tvertni līdz ½ uzpilda ar tīru ūdeni, ieslēdz maisītāju un pievieno nepieciešamo Axial One 50 EC daudzumu. Turpinot maisīšanu, pielej atlikušo ūdens daudzumu. Darba šķidrums jāmaisa arī smidzināšanas laikā, lai tas visu laiku būtu viendabīgs.

Ūdens patēriņš

200 - 400 l/ha

Spiediens

2-3 bāri

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444