You are here

Širlans 500 s.k.

Pievienots:
20.02.2018

Fungicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0177
Iepakojums: 
12x1 l
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
fenilpiridīni
Preparatīvā forma: 
suspensijas koncentrāts
Darbības veids: 
Fluazinams pārtrauc enerģijas ražošanas procesus sēņu šūnās, iedarbojoties uz zoosporām, kas ir galvenās kartupeļu augu virszemes daļu inficēšanās ierosinātājās, kavējot to dīgšanu, kā arī izraisa bumbuļu infekciju.

Fluazinams pieder fungicīdu darbīgo vielu grupai, kas daudzpusīgi iedarbojas uz sēņu elpošanas procesiem. Fluazinams pārtrauc enerģijas ražošanas procesus sēņu šūnās. Fungicīds ļoti efektīvi iedarbojas uz sēnes zoosporām, kas ir galvenās augu virszemes daļu inficēšanās ierosinātājas, kavējot to dīgšanu, kā arī izraisa bumbuļu infekciju. Fluazinams arī bremzē zoosporu kustīgumu cauri augsnes slāņiem ar augsnes ūdens plūsmu. Tādējādi tiek novērsta jauno bumbuļu infekcija. Fluazinams iedarbojas aizsargājoši, pārtraucot sporu dzīvības procesus, tāpēc kartupeļu stādījumu apstrāde jāveic pirms augu inficēšanās, kamēr sēnes micēlijs nav nonācis augu audos.

Pieskares iedarbības fungicīds kartupeļu lakstu puves (Phytophthora infestans) ierobežošanai kartupeļu stādījumos.

Reģistrēts līdz: 
28.02.2019

Kartupeļi

Bīstamības piktogrammas

  • GHS09, GHS08, GHS07

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H317,H361d,H410,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.,P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu.,P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.,P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

  • Strādājot ar preparātu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargbrilles, darba apģērbs, galvassega, respirators, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Širlans 500 s.k. var lietot tvertnes maisījumā ar biežāk lietojamiem insekticīdiem (piem., Actara 25 WG, Karate Zeon 5 CS, u.c.) un mēslošanas līdzekļiem (magnija vai mangāna sulfāts).

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Šaubu gadījumā vienmēr konsultējieties ar speciālistu.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Smidzinātāja tvertni līdz pusei uzpildiet ar tīru ūdeni un uzsāciet maisīšanu. Tad sakratiet Širlans 500 s.k. kannu un iepildiet miglotājā nepieciešamo fungicīda daudzumu. Tukšo kannu izskalojiet 3 reizes, un skalojamo šķidrumu ielejiet smidzinātāja tvertnē. Nepārtraucot maisīšanu, pievienojiet pārējo ūdens daudzumu. Šķidruma maisīšana jāturpina arī smidzināšanas laikā. Neatstājiet darba šķidrumu miglotājā uz ilgāku laiku (piem., pusdienu pārtraukumā vai pa nakti). Katru reizi pēc darba beigām miglotājs rūpīgi jāizmazgā ar tīru ūdeni. Preparātu smidzina, izmantojot traktoriem uzkarināmos vai piekabināmos smidzinātājus. Jāpārbauda tvertnes tīrība. Izvēlieties pareiza tipa sprauslas, ar mērtrauka palīdzību pārbaudiet, vai visas sprauslas izmiglo vienādu ūdens daudzumu, nosakiet šķidruma patēriņu uz hektāra. Darba spiediens: vismaz 2 atm.

Ūdens patēriņš

200 – 500 l/ha. Izvēlieties atbilstošu darba šķidruma daudzumu, lai nodrošinātu pilnīgu kartupeļu lapu un stublāju pārklāšanu. Lielāks šķidruma patēriņš jālieto, pieaugot augu augumam, īpaši tad, ja stādījums ir sabiezināts un paaugstināta slimības izplatības riska apstākļos.

Spiediens

2 atmosfēras

Bezlietus periods

1h

Sala izturība

Nepieļaut sasalšanu

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444