You are here

Ridomil Gold MZ 68 WG

Pievienots:
21.08.2019

Fungicīds

Augu aizsardzība

Reģistrācijas Nr.: 
0185
Iepakojums: 
10x500g, 12x500g, 4x5kg
Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
fenilamīdi
ditiokarbamāti
Preparatīvā forma: 
disperģējošas granulas
Darbības veids: 
Metalaksils-M nodrošina auga aizsardzību pret sēnīšu slimībām, iznīcinot to sēņotni. Mankocebs izveido plānu aizsargkārtiņu uz apstrādāto augu virsmas un uz tās dīgstošās slimības ierosinātāja sporas iet bojā.

Ridomil Gold MZ 68 WG piemīt pieskares un sistēmas iedarbības īpašības. Metalaksils-M ir sistēmas iedarbības darbīgā viela, kura ātri (30 minūšu laikā) iekļūst augā un pārvietojas ar auga sulu pa vadaudiem akropetāli, un nonākot lapās, nodrošina auga aizsardzību pret sēnīšu slimībām, iznīcinot to sēņotni. Tas pasargā no saslimšanas zināmu laiku arī auga jaunos dzinumus, kas izauguši pēc fungicīda lietošanas. Mankocebs ir kontakta darbīgā viela, tā izveido plānu aizsargkārtiņu uz apstrādāto augu virsmas un uz tās dīgstošās slimības ierosinātāja sporas iet bojā. Apvienojot šīs divas sastāvdaļas Ridomil Gold MZ 68 WG nodrošina teicamu auga aizsardzību pret slimībām. Ridomil Gold MZ 68 WG iedarbojas aizsargājoši un ārstējoši, tomēr vislabākās efektivitātes iegūšanai pielietojiet to pirms slimības ierosinātāja iekļūšanas augā vai slimības parādīšanās sākumā, tā izvairoties no neatgriezeniskiem kultūraugu bojājumiem.

Sistēmas un pieskares iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai kartupeļu stādījumos, tomātu (atklātā laukā un segtās platībās) un gurķu (segtās platībās) stādījumos, sīpolu un krāšņumaugu sējumos un stādījumos.

Reģistrēts līdz: 
30.06.2021

Gurķi segtās platībās

Kartupeļi

Lefkojas

Rozes

Sīpoli

Tomāti

Tomāti segtās platībās

Bīstamības piktogrammas

  • GHS09, GHS08, GHS07

Signālvārds

Bīstamības apzīmējumi

  • H317,H361d,H410,EUH401

Drošības apzīmējumi

  • P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.,P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.,P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.,P501 Atbrīvoties no satura/ iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

  • Strādājot ar preparātu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti gumijas apavi.

Tvertnes maisījumi (savietojamība)

Ridomil Gold MZ 68 WG var lietot maisījumā ar biežāk lietojamiem insekticīdiem un šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem, kas lietojami pieminētajās kultūrās.

Tvertnes maisījumu sagatavošana

Šaubu gadījumā vienmēr konsultējieties firmas pārstāvniecībā.

Sagatavošana un lietošanas tehnoloģija

Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Izvēlieties pareiza tipa sprauslas. Ar mērtrauka palīdzību nosakiet šķidruma patēriņu uz hektāru. Tvertne līdz pusei jāuzpilda ar ūdeni un jāpievieno nepieciešamais Ridomil Gold MZ 68 WG daudzums. Tad jāiepilda pārējais nepieciešamais ūdens daudzums. Jānodrošina šķidruma maisīšana darba šķidruma sagatavošanas un smidzināšanas laikā. Katru reizi pēc darba beigām miglotājs rūpīgi jāizmazgā ar tīru ūdeni.

Ūdens patēriņš

200 – 400 l/ha. Izvēlieties atbilstošu darba šķidruma daudzumu, lai nodrošinātu pilnīgu kultūraugu pārklāšanu, bet nerastos notece no lapām.

Sala izturība

Uzglabāšanas to no -10oC līdz +35oC

Mitrumizturība

Uzglabāt sausā vietā

Gaismas izturība

Uzglabāt tumšā vietā

  • Sliktas pašsajūtas gadījumā pārtraukt darbu. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, neizsaukt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. Medicīniskā palīdzība: ja tiek veikta kuņģa skalošana, aizsargāt elpceļus no izvadāmās masas ieelpošanas. Vēlams lietot aktīvo ogli. Ārstēt simptomātiski. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473, Ārkārtas gadījumu telefona numurs: +44 1484 538444